Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 188

Terminy zawite-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

TERMINY ZAWITE I. Pojęcie i rodzaje silniejsza obrona dłużnika w związku z bezczynnością wierzyciela powodująca wygaśnięcie przysługującego wierzycielowi prawa po upłynięciu terminu zawitego/prekluzyjnego; typy terminów zawitych: terminy do...

Unifikacja prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

Unifikacja prawa cywilnego Druga Rzeczpospolita Na skutek rozbiorów Polski różne części kraju znajdowały się pod wpływem różnych systemów prawnych. Z tego punktu widzenia można wyodrębnić cztery zasadnicze obszary prawne: Ziemie centralne (Królestwo Polskie tzw. Kongresowe powstałe po traktacie wie...

Ustalenie stanu faktycznego sprawy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Ustalenie stanu faktycznego sprawy I. Reguły dowodowe Dowody na tym etapie związek z drugim elementem modelu, gdyż sąd (i in. organy stosujące prawo) musi prowadzić postępowanie w celu ustalenia faktów doniosłych z punktu widzenia obowiązującego systemu prawnego ; ustalić jakiś fakt to uznać za pra...

Wady oświadczenia woli-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

WADY OŚWIADCZENIA WOLI I. Uwagi ogólne koncepcja wad oświadczenia woli wykształciła się w XX wieku na gruncie „teorii woli”, ale początkowo była zawężona jedynie do stanów psychiki. W aktualnym stanie prawnym uwzględniono elementy społeczne (dobra wiara i interesy osób przyjmujących oświadczenie wo...

Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego I. Uwagi ogólne Struktura normy prawnej hipoteza (poprzednik) wskazuje adresata oraz okoliczności zastosowania normy; dyspozycja (następnik) wskazany jest normatywny skutek prawny (nakazane zachowanie się adresata normy); sankcja (wskazanie, jak p...

Wnioskowanie z norm o normach-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Wnioskowanie z norm o normach Pojęcie normy, które zostały wywnioskowane z norm wyinterpretowanych → uważane za obowiązujące ; reguły wnioskowania - ustalone przez doktrynę , oparte na założeniu „racjonalności ustawodawcy” ; wg klasycz...

Wykładnia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Wykładnia prawa Uwagi wstępne wykładnia to swoisty proces myślowy polegający na ustalaniu właściwego znaczenia tekstów prawnych, stanowiących podstawę do zrekonstruowania poszukiwanej normy prawnej ; dokonuje sąd jedynie w zakresie konieczny...

Teoria reprodukcji kulturowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4011

Teoria reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Pierre'a Bourdieu Kapitał kulturowy jest systemem specyficznych kompetencji, wiedzy o świecie kompetencji interpersonalnych obyczajowości, które jednostka przyswaja w toku socjalizacji. Kapitał posiada w znacznym stopniu ch...

Jak przebiega ustalenie wyników głosowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Jak przebiega ustalenie wyników głosowania? ustalenie wyników głosowania w poszczególnych obwodach głosowania ustalenie liczby uprawnionych do głosowania ustalenie liczby osób, którym wydano karty ustalenie liczby kart do głosowania w urnie (

Metoda d Hondta - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Metoda d Hondta na czym polega i kiedy jest stosowana? Metoda d'Hondta to sposób rozdzielenia mandatów stosowany przy proporcjonalnym systemie ustalania wyniku głosowania. Metoda ta preferuje partie silniejsze. Polega na tym, że liczby gł...