Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 185

Wymagania formalne aktu oskarżenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Wymagania formalne aktu oskarżenia Akt oskarżenia jest pismem procesowym i powinien odpowiadać ogólnym warunkom, wymienionym w art. 119, mianowicie powinno ono zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, treść wnio...

Zdolność do podejmowania czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Zdolność do podejmowania czynności procesowych to możliwość osobistego działania przez stronę w postępowaniu. Zdolność tę ma w zasadzie jedynie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego, a więc gdy chodzi o osobę fizyczną - ten, kto jest pełnoletni i nieubezwłasn...

Dawność-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

DAWNOŚĆ I. Pojęcie i funkcja przedawnienie i terminy zawite należą do zdarzeń prawnych określanych mianem dawności - ich elementem jest upływ czasu , który stanowi konieczną ale nie jedyną ...

Definicja prawa podmiotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Definicja prawa podmiotowego kwestia kontrowersyjna (wg niektórych w ogólne nieużyteczna) → na cechy tego pojęcia składają się: jest elementem treści stosunku cywilnoprawnego ; służy do opisania sytuacji prawnej podmiotu (a więc praw i sprzężonych z nimi obowiązków innych podmiotów) → cecha ta wska...

Gałęzie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe lub dydaktyczne Gałęzie prawa gałąź prawa obejmuje spójne i uporządkowane wedle przyję­tych założeń zespoły norm prawnych, regulujących obszerne kategorie sto­sunków społecznych ; reguluje stosunki społeczne, do których się odnosi w s...

Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ Podział w zakresie podmiotów prawa cywilnego jest dychotomiczny (osoby fizyczne - osoby prawne), ale pojawiły się jednostki organizacyjne, którym przepisy prawne nie przyznają osobowości prawnej, ale wska­zu...

Kodyfikacja prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Kodyfikacja prawa cywilnego Pierwsze próby kodyfikacji kodeks - akt normatywny ujmujący w sposób usystematyzowany podstawo­wy zespół norm danej gałęzi prawa ; prace nad kodyfikacją rozpoczęte przy MS tuż po unifikacji → przygotowano projekt kc w 1949 r. (uporządkowanie w/w prawa zunifikowanego wg s...

Koncepcja prawnonaturalna i system prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Koncepcja prawnonaturalna i system prawny Prawo podmiotowe i system prawny prawo podmiotowe to pewna korzystna dla jednostki sytuacja. Ideologie prawnonaturalne przyznają prymat podstawowym prawom podmiotowym nad prawem stanowionym, które jedynie stanowi instrument zabezpieczenia tych praw. Skrajny...

Konstrukcja osób prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

KONSTRUKCJA OSÓB PRAWNYCH I. Pojęcie Założenia ogólne art. 33 - 43 kc; ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych ; ma odrębny od innych osób majątek i odpowiada nim. w przypadku osób prawnych system prawny konstruuje jej organizację, zespalającą aktywność grupy ludzi → tzw. substrat osoby...