Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 183

Scharakteryzuj kontradyktoryjność rozprawy sądowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Scharakteryzuj kontradyktoryjność rozprawy sądowej Do ważkich przejawów zasady kontradyktoryjności w postępowaniu jurysdykcyjnym zaliczyć należy w szczególności: prawo składania różnego rodzaju wniosków służących obronie interesów określo...

Scharakteryzuj możliwości wyłączenia sędziego od prowadzenia sprawy-op...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Scharakteryzuj możliwości wyłączenia sędziego od prowadzenia sprawy. Ustawa przewiduje dwa rodzaje wyłączenia sędziego: 1) wyłącznie obligatoryjne, z mocy prawa (iudex inhabilis- art. 40 § I k.p.k.) i 2) wyłączenie fakultatywne, na wniosek (iudex suspectus - art. 41 k.p.k.). Sędzia jest z mocy p...

Scharakteryzuj podstawowe gwarancje procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Scharakteryzuj podstawowe gwarancje procesowe Gwarancje procesowe to przewidziane w prawie środki mające na celu ochronę określonych praw i interesów w postępowaniu karnym. Rozróżnia się : gwarancje wymiaru sprawiedliwości(ujmowane szeroko jako środki procesowe ustanowione w celu ochrony prawidło...

Scharakteryzuj proces adhezyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Scharakteryzuj proces adhezyjny. Drogą dochodzenia roszczeń cywilnych jest powództwo cywilne w procesie karnym, zwane adhezyjnym (przypadkowym). Jest ono dopuszczalne tak w sprawach z oskarżenia publicznego, jak i o czyny ścigane skargą prywatną. Proces adhezyjny nie ma charakteru samodzielnego fra...

Przedstawiciele ustawowych stron -zakres ich procesowych uprawnień-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Scharakteryzuj przedstawicieli ustawowych stron i wskaż zakres ich procesowych uprawnień. Do grona przedstawicieli procesowych zalicza się przedstawiciela ustawowego oskarżonego i pokrzywdzonego , obrońcę i pełnomocnika. Przedstawicielem ustawowym jest: przedstawiciel ustawowy w rozumieniu prawa c...

Scharakteryzuj rolę prokuratora w postępowaniu karnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Scharakteryzuj rolę prokuratora w postępowaniu karnym. Wśród organów prowadzących postępowanie przygotowawcze najważniejszym organem jest prokurator. Prokurator prowadzi śledztwo oraz nadzoruje dochodzenie i śledztwo w zakresie w jakim sam go nie prowadzi. Jest zobowiązany do czuwania nad prawidłow...

Scharakteryzuj stadia procesu karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1981

Scharakteryzuj stadia procesu karnego Pr. kar. proc. ustala porządek dokonywania czynności procesowych składających się na postępowanie karne, określając ich wzajemne związki i zależności oraz kolejność podejmowania. Chronologia czynności sprawia, że proces przechodzi przez następujące po sobie okr...

Scharakteryzuj terminy procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1281

Scharakteryzuj terminy procesowe. Czynności procesowe i ich skuteczność często wiąże się z zachowaniem terminu (wynika to z zasady koncentracji). W kpk. terminy uregulowane są w rozdziale 14. W kodeksie pojęcie terminu występuje w kilku znaczeniach: jako synonim daty, dnia, np. art. 249 §3 - (...)...

Skutki niedotrzymania terminów procesowych i procedura przywracania te...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Skutki niedotrzymania terminów procesowych i procedura przywracania ter­minu. Jak już zauważono, czynność procesowa dokonana z uchybieniem terminu (z wyjątkiem terminów instrukcyjnych) jest bezskuteczna. W pewnych sytuacjach dopuszczalne jest jednak przywrócenie uchybionego terminu ( wyłącznie zawi...