Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 181

Warunki dopuszczalności wszczęcia postępowania przygotowawczego-opraco...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Przedstaw warunki dopuszczalności wszczęcia postępowania przygotowawczego. Aby wszczęcie postępowania było prawnie dopuszczalne powinien istnieć co najmniej taki zespół danych, który obiektywnie uprawdopodabnia fakt popełnienia przestępstwa, subiektywnie zaś wywołuje co do tego faktu u organu ściga...

Warunki i zasady procesowe regulujące przebieg przeszukania-opracowani...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Przedstaw warunki i zasady procesowe regulujące przebieg przeszukania PRZESZUKANIE- wykrywcza czynność dowodowa będąca jednocześnie środkiem przymusu pozwalającym na legalne wkroczenie w sferę konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności osobistych w postaci nietykalności osob.(art.41 Konst. niena...

Warunki prawidłowości czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

Przedstaw warunki prawidłowości czynności procesowych. Ustawa normuje następujące reguły dotyczące porządku czynności procesowych: obowiązek zawiadomienia o czasie i miejsc uczynności (175 § 1 k.p.k.) zakaz przeprowadzania czynności, jeżeli brak jest dowodu o zawiadomieniu (art. 117 § 2 k.p.k.) n...

Współpraca prowadzącego postępowanie przygotowawcze z biegłym-opracowa...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Przedstaw współpracę prowadzącego postępowanie przygotowawcze z biegłym. Zgodnie z art. 318 , gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pomocnikowi doręcza się postanowienie o dopuszczeniu dowodu. W ...

Wymagania formalne stawiane protokołom-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

Przedstaw wymagania formalne stawiane protokołom. Zgodnie z art. 148 § 1 kpk, protokół musi zawierać:  oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących,  przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników,  wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia...

Zadania i rola specjalistów w postępowaniu karnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Przedstaw zadania i rolę specjalistów w postępowaniu karnym. Specjaliści (art. 205), są to pomocnicy procesowi, których można następnie przesłuchać w charakterze świadków (art.206 & 2). Wzywani są oni, jeżeli dokonanie oględzin, eksperymentu, ekspertyzy, zatrzymania rzeczy lub przeszukania wyma...

Zadania Policji i innych organów ścigania w postępowaniu karnym-opraco...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1792

Przedstaw zadania Policji i innych organów ścigania w postępowaniu karnym. W trybie uproszczonym mogą w roli oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądem występować nie tylko prokurator (art. 45 § l k.p.k.), ale również organy działające zamiast prokuratora w postępowaniu uproszczonym (art. ...

Zakazy dowodzenia określonej tezy dowodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

Przedstaw zakazy dowodzenia określonej tezy dowodowej, czyli przedmiotu dowodzenia. Zakazy dowodowe to normy zabraniające przeprowadzania dowodu w określonych warunkach lub stwarzające ograniczenia w pozyskiwaniu dowodów. Celem ich funkcjonowania jest konieczność ochrony innych interesów i dóbr tak...

Zakazy dowodzenia za pomocą niektórych środków-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Przedstaw zakazy dowodzenia za pomocą niektórych środków. Zakaz dowodzenia za pomocą pewnych dowodów lub z zastosowaniem określonych metod nosi nazwę zakazu niezupełnego. Zakaz niezupełny dzieli się na: zakazy niezupełne bezwzględne (bezwarunkowe) - nigdy nie mogą być uchylone; zakazy niezupełne...

Zakazy powoływania określonych osób w charakterze biegłych-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Przedstaw zakazy powoływania określonych osób w charakterze biegłych. W charakterze biegłego nie mogą być jednak powoływane osoby, które: 1.są obrońcą lub duchownym; 2.są osobą najbliższą dla oskarżonego lub pozostają z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym; 3.były świadkiem czynu l...