Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 176

Procedura zgłoszenia zdania odrębnego podczas wyrokowania-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Przedstaw procedurę zgłoszenia zdania odrębnego podczas wyrokowania. Sędzia, który głosował przeciwko uznaniu oskarżonego za winnego, może powstrzymać się od głosowania nad dalszymi kwestiami (jego głos przyłącza się do zdania najkorzystniejszego dla oskarżonego). Orzeczenie podpisują wszyscy człon...

Procesowe i pozaprocesowe cele postępowania przygotowawczego-opracowan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Przedstaw procesowe i pozaprocesowe cele postępowania przygotowawczego. Cele postępowania przygotowawczego:  ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,  wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,  zebranie danych o osobie oskarżonego,  wyjaśnienie okoliczno...

Procesowe organy wewnątrz sądowe i ich zadania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Przedstaw procesowe organy wewnątrz sądowe i ich zadania. W ramach toczącego się postępowania karnego organem procesowym może okazać się także organ-wewnątrzsądowy, któremu kodeks powierza rozstrzyganie określonych kwestii procesowych lub proccsowo-porządkowych w toku po­stępowania. Organem takim j...

Procesowy tryb powoływania biegłych w zależności od rodzaju postępowan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Przedstaw procesowy tryb powoływania biegłych w zależności od rodzaju postępowania przygotowawczego. Zadaniem biegłego jest złożenia środka dowodowego, będącego opinią. Organy procesowe stojące przed zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia wiadomości specjalnych zmuszone są zasięgać opinii biegłyc...

Procesowy tryb przesłuchania osoby pokrzywdzonej i świadka w wieku pon...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Przedstaw procesowy tryb przesłuchania osoby pokrzywdzonej i świadka w wieku poniżej 15 lat. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone p...

Procesowy tryb przesłuchania podejrzanego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Przedstaw procesowy tryb przesłuchania podejrzanego Artykuł 171§1 zakłada ,że osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności , a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia , wyjaśnienia lub kontroli wypowiedz...

Przebieg narady i głosowania nad wyrokiem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1582

Przedstaw przebieg narady i głosowania nad wyrokiem. Narada i głosowanie to elementy ostatniej fazy rozprawy - tzw. wyrokowania. Narada i głosowanie uregulowane są w rozdziale 12 kpk. Po wysłuchaniu głosów stron sąd niezwłocznie przystępuje do narady i głosowania, po czym sporządza wyrok na piśmie....

Przejawy zasady oportunizmu w polskim procesie karnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

Przedstaw przejawy zasady oportunizmu w polskim procesie karnym. Zasada oportunizmu to dyrektywa w myśl której organ procesowy może zaniechać ścigania, mimo, że ściganie z urzędu jest prawnie dopuszczalne i faktycznie zasadne. Tryby ścigania, występujące poza trybem ścigania z urzędu, nie stanowią ...