Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 175

Procedura rozpoczęcia rozprawy głównej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Przedstaw procedurę rozpoczęcia rozprawy głównej art.381 do 384 kpk Wywołanie sprawy, sprawdzenie przez przewodniczącego czy wszyscy wezwani stawili się, oraz czy nie ma przeszkód do rozpoczęcia rozprawy, zarządzenie przez przewodniczącego opuszczenia sali przez świadków ( biegli pozostają na sali...

Procedura rozpoznawania zażaleń na decyzje organów procesowych w postę...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Przedstaw procedurę rozpoznawania zażaleń na decyzje organów procesowych w postępowaniu przygotowawczym. W postępowaniu przygotowawczym zażalenie przysługuje podejrzanemu i pokrzyw­dzonemu (jako stronom). Również osobom nie będącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia i zarządzenia narus...

Procedura skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Przedstaw procedurę skazania sprawcy bez przeprowadzania postępowania dowodowego ( art. 387) Art. 387.  § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzen...

Procedura sporządzania uzasadnień różnych decyzji procesowych przez or...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Przedstaw procedurę sporządzania uzasadnień różnych decyzji procesowych przez organy procesowe (postanowień, wyroków i zarządzeń). Zasadą jest, że wyroki uzasadnia się na piśmie na żądanie strony procesowej (art. 423$1). Z urzędu uzasadnia się wyroki: - wszystkie sądów II instancji i wydane na sku...

Procedura wszczęcia postępowania przygotowawczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Przedstaw procedurę wszczęcia postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze prowadzi się w formie śledztwa lub dochodzenia. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzen...

Procedura wyznaczania terminu rozprawy głównej oraz składu sędziowskie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Przedstaw procedurę wyznaczania terminu rozprawy głównej oraz składu sędziowskiego. Art. 348 do art. 353 kpk Art. 348.  Rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki. Art. 350.  § 1. Prezes sądu wydaje pisemne zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej, w którym wskazuje:    ...

Procedura wyznaczenia obrońcy z urzędu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Przedstaw procedurę wyznaczenia obrońcy z urzędu . Obrońcę ustanawia oskarżony, do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego (art. 83 § 1) Obrońcę z urzędu wyznacza prezes sądu właściwego dl...

Procedurę wyznaczenia pełnomocnika z urzędu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Przedstaw procedurę wyznaczenia pełnomocnika z urzędu. Do powołania pełnomocnika mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące obrońców (art. 88 § 1 w zw. z art.. 77, 78, 82-84 i 86 § 2 k.p.k.). Pełnomocnikiem może być tylko adwokat (art. 88 k.p.k.) albo radca prawny lub pracownik danej instytuc...

Procedura zaskarżania decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygot...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Przedstaw procedurę zaskarżania decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanow...