Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 173

Możliwości zasądzenia odszkodowania z urzędu przez sąd-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Przedstaw możliwości zasądzenia odszkodowania z urzędu przez sąd. Kodeks postępowania karnego zna instytucję odszkodowania z urzędu zasądzanego na rzecz pokrzywdzonego, który nie występował z roszczeniem, z tym że jest ono zawsze tylko fakultatywne, a sąd może je zasądzić w razie skazania, w tym i ...

Możliwości zmiany i uzupełnienia zarzutów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Przedstaw możliwości zmiany i uzupełnienia zarzutów Jeżeli w toku śledztwa okaże się ,że podejrzanemu należy zarzucić czyn nie objęty wydanym uprzednio postanowieniem o przedstawieniu zarzutów albo czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też , że czyn zarzucany należy zakwalifikować z surows...

Możliwy zakres czynności dowodowych do czasu uzyskania wniosku o ściga...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Przedstaw możliwy zakres czynności dowodowych do czasu uzyskania wniosku o ściganie. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie , organy procesowe mogą dokonywać czynności niecierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów. Mogą także dokonywa...

Obowiązki biegłego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Przedstaw obowiązki biegłego. Do pełnienia czynności biegłego obowiązany jest nie tylko biegły sądowy, lecz także osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie (art. 195). Od biegłego wymaga się obiektywizmu, bezstron...

Obowiązki i czynności organu ścigania związane z zatrzymaniem osoby-op...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Przedstaw obowiązki i czynności organu ścigania związane z zatrzymaniem osoby 1) poinformowanie o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach oraz wysłuchać go (244§2) 2) sporządza się protokół - trzeba podać imię, nazw; funkcję dokonującego tej czynności, im. i nazw. os. zatrzymanej- lub ...

Obowiązki stron wynikające z konieczności podania adresu do doręczeń p...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Przedstaw obowiązki stron wynikające z konieczności podania adresu do dorę­czeń pism. Strona (oraz osoba nie będąca stroną) przebywająca za granicą ma obowiązek wskazania adresata do doręczeń w kraju. Jeśli tego nie uczyni, pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju (jeśli adresu brak - pozostaw...

Podstawa i zakres środków odwoławczych w postępowaniu przygotowawczym-...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Przedstaw podstawę i zakres środków odwoławczych w postępowaniu przygoto­wawczym. Na podstawie ogólnych przepisów rozdziału 50 kpk, stronom postępowania przygotowawczego przysługuje zażalenie na postanowienia i zarządzenia zamykające drogę do wydania wyroku (chyba, że ustawa stanowi inaczej) oraz n...

Pojęcie czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Przedstaw pojęcie czynności procesowych. Czynnością procesową nazywamy prawem przewidziane zachowanie się organu procesowego lub uczestnika procesu zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. Od czynności procesowych należy odróżnić zdarzenia procesowe, które nie są zachowaniem się orga...