Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 172

Możliwości dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Przedstaw możliwości dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełniania przestępstw przez pokrzywdzonego. Powodem cywilnym w procesie karnym jest podmiot dochodzący od oskarżonego, zgodnie z prawem karnym procesowym, roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa...

Możliwości dyscyplinowania oskarżonego przez sąd oraz prowadzenia rozp...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Przedstaw możliwości dyscyplinowania oskarżonego przez sąd oraz prowadzenia rozprawy pod jego nieobecność art. 374 do 377 kpk 390 § 2, 48 - 52 u.s.p. Art. 374.  § 1. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Przewodniczący może wydać zarządz...

Możliwości i tryb zaskarżania decyzji o zastosowaniu określonego środk...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Przedstaw możliwości i tryb zaskarżania decyzji o zastosowaniu określonego środka zapobiegawczego Zawsze postanowienie (wymienia się osobę, zarzucany jej czyn =akt oskarż.332, kwalifikacje prawną, podstawę prawną. POSTANOWIENIE Sądu (czas jego trwania, oznaczyć termin)- wymaga zawsze uzasadnienia (...

Pobierania materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w celu ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

Przedstaw możliwości pobierania materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych Zasadą jest że świadka można poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu jedynie za jego zgodą (art.192§4). Znowelizowane przepisy kpk zakładają mo...

Możliwości procesowego trybu przyjęcia wyjaśnień od podejrzanego-oprac...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Przedstaw możliwości procesowego trybu przyjęcia wyjaśnień od podejrzanego Oskarżony(podejrzany) ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania przyczyny odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień . O tym prawie należy go pouczyć. Wyjaśnienia oskarżonego (pod...

Możliwości przeglądania akt i sporządzania odpisów dokumentów w postęp...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Przedstaw możliwości przeglądania akt i sporządzania odpisów dokumentów w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 157 § 1 oskarżonemu (jeśli tego żąda) należy wydać bezpłatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, jeśli takie sporządzono. Niektóre orzeczenia doręcza się ...

Możliwości udziału stron i innych osób w posiedzeniu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Przedstaw możliwości udziału stron i innych osób w posiedzeniu, podaj przy­kłady i procedurę postępowania w tym zakresie. Stronami postępowania karnego są ci jego uczestnicy, którzy działają w procesie we własnym imieniu, mając interes prawny w określonym rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu. Są t...