Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 160

Procesowe znaczenie i rodzaje aktów oskarżenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Określ procesowe znaczenie i scharakteryzuj rodzaje aktów oskarżenia. - akt oskarżenia jest podstawową formą żądania wszczęcia postępowania sądowego, - jest on wnioskiem o wszczęcie postępowania sądowego i rozpoznania sprawy przez sąd, - jest także wnioskiem o ukaranie oskarżonego, - przez wskaza...

Badanie właściwości i rozstrzyganie sporów o właściwość-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Omów badanie właściwości i rozstrzyganie sporów o właściwość. Sąd ma obowiązek badania swojej właściwości z urzędu i w każdym czasie. W razie stwierdzenia niewłaściwości sąd przekazuje sprawę sądowi właściwemu lub innemu organowi (art. 35 § l k.p.k.). Obowiązek ten dotyczy każdego momentu rozpozna...

Czynności uzupełniająco-sprawdzające-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Omów czynności uzupełniająco-sprawdzające. W przypadku, gdy organ ścigania nie znajduje w zawiadomieniu dostatecznej podstawy do wszczęcia postępowania przygotowawczego, ale jednocześnie możliwość popełnienia przestępstwa nie zostaje wyklu...

Dokumentowanie czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

Omów dokumentowanie czynności procesowych. Podstawową metodą dokumentowania czynności procesowych nie mających formy pi­semnej (czyli czynności faktycznych lub dokonywanych w formie ustnej) jest protokół. Protokoły sporządza się obligatoryjnie z:  przyjęcia ustnego zawiadomienia o prze­stępstwie, ...

Dokumentowanie przesłuchania podejrzanego i jego uprawnienia w tym zak...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Omów dokumentowanie przesłuchania podejrzanego i jego uprawnienia w tym zakresie Zgodnie z art. 143§1pkt2 z jedną z czynności z której należy przeprowadzić protokół jest przesłuchanie oskarżonego ,a zgodnie z art. 71§3 przez oskarżonego powołanego w kodeksie ogólnie należy rozumieć także podejrzane...

Dokumentowanie zeznań świadka i jego uprawnienia w tym zakresie-opraco...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Omów dokumentowanie zeznań świadka i jego uprawnienia w tym zakresie. Dokumentem procesowym jest tylko taki dokument utrwalający czynność procesową, który sporządza organ procesowy albo pomocnik procesowy. Podstawowym sposobem takiego utrwalania jest protokół sporządzany z ważniejszych czynności pr...

Dozór policji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Omów dozór policji. Dozór jest samodzielnym środkiem zapobiegawczym, nie ma jednak przeszkód, aby stosować go łącznie z niektórymi innymi środkami zapobiegawczymi np. poręczeniem. Art. 275. § 1 stanowi, iż tytułem środka zapobiegawczego

Eksperyment procesowy i odtworzenie przebiegu zdarzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Omów eksperyment procesowy i odtworzenie przebiegu zdarzenia Eksperyment procesowy to czynność dowodowa przybierająca postać doświadczenia albo odtworzenia przebiegu ,stanowiących przedmiot zdarzeń lub ich fragmentów. Eksperyment jako doświadczenie polega na sprawdzeniu możliwości wystąpienia okreś...

Inicjatywę dowodzenia w procesie karnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Omów inicjatywę dowodzenia w procesie karnym. Dowód w procesie karnym przeprowadza się na wniosek strony, podmiotu mającego być zobowiązanym do zwrotu korzyści albo z urzędu (art. 167 kpk). W postępowaniu przygotowawczym szczególnie istotna jest inicjatywa dowodowa organów dochodzenia i śledztwa, ...

Instytucja świadka incognito-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Omów instytucję świadka incognito. Od XI 1995 roku funkcjonują w polskim procesie karnym normy dotyczące szczególnej ochrony świadka w razie obawy użycia wobec niego przemocy lub groźby bezprawnej albo grożącego mu niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności lub mienia. Jest to tzw. instytucja ś...