Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 159

Wniosek dowodowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Co powinien zawierać wniosek dowodowy? Wniosek dowodowy można określić jako postulujące oświadczenie woli stron. Ma on zastosowanie w postępowaniu sądowym jak i przygotowawczym. We wniosku dowodowym należy podać: oznaczenie dowodu, tj. wskazanie o jakie źródło lub środek dowodowy chodzi; okolicz...

Współuczestnictwo procesowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Co to jest współuczestnictwo procesowe? Zarówno po stronie czynnej, jak i biernej może mieć miejsce wielość stron. Mówi się wówczas o tzw. współuczestnictwie procesowym . Możliwość wielości oskarżonych wiąże się z łącznością pr...

Zdolność procesowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Co to jest zdolność procesowa Zdolność procesowa to zdolność zajęcia stanowiska strony w postępowaniu karnym, a więc stania się stroną. Jest to przy tym zdolność o charakterze abstrakcyjnym, zdolność bycia stroną w ogóle, a nie w konkretnym procesie. Można by przyjąć, iż jest to odpowiednik zdolnoś...

Możliwość cofnięcia powództwa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Czy istnieje możliwość cofnięcia powództwa cywilnego? Powództwo cywilne może być cofnięte; jeżeli cofnięcie takie łączy się ze zrzeczeniem roszczenia, może ono nastąpić bez zgody pozwanego - oskarżonego aż do wydania wyroku. Bez zrzeczenia nie jest potrzebna jedynie do rozpoczęcia rozprawy. Przyjmu...

Opuszczenie przez oskarżonego sali sądowej celem przeprowadzenia okreś...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Czy sad może zarządzić opuszczenie przez oskarżonego sali sądowej celem przeprowadzenia określonych czynności dowodowych. Jakie argumenty za tym przemawiają ? Art. 390.  § 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego. § 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy...

Prawne i faktyczne przyczyny umorzenia postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Czynności organów procesowych związane z umorzeniem postępowania przygotowawczego, Przedstaw prawne i faktyczne przyczyny umorzenia postępowania, Śledztwo a więc postępowanie przygotowawcze umarza się przede wszystkim wówczas, gdy z zebranego materiału dowodowego wynika, że: 1. czynu nie popełnion...

Decyzja procesowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Decyzja procesowa - odróżnia je od innych oświadczeń woli zakres mocy wiążącej; wiążą one tylko uczestników procesu. I. Oświadczenia władcze 1. Polecenia 2. Decyzje a) orzeczenia - wyroki - nakazy karne - postanowienia b) zarządzenia orzeczenia : - wyroki - orzeczenia sądu, wydane w imieniu...

Najważniejsze grup zespołów przepisów gwarancyjnych służących oskarżon...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Do najważniejszych grup zespołów przepisów gwarancyjnych służących oskarżonemu należą; w związku z prawem do wolności i nietykalności osobistej gwarancyjny charakter mają wszelkie przepisy ograniczające stosowanie środków przymusu, przede wszystkim zatrzymania i tymczasowego aresztowania (np.atr.24...

Obowiązek złożenia zeznania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Na świadka, który się nie stawił na wezwanie organu bez usprawiedliwienia, można nałożyć pieniężną karę porządkową w wysokości najniższego wynagrodzenia, a nadto zarządzić jego przymusowe doprowadzenie (art. 285). 2.Obowiązek złoż...

Obowiązki policji wynikające ze zgłoszenia o przestępstwie ściganym z ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Obowiązki policji wynikające ze zgłoszenia o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego Aktem wszczynającym postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego może też być ustna lub pisemna skarga pokrzywdzonego złożona Policji, w takim wypadku Policja po przyjęciu jej zabezpiecza w razie potrzeby...