Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 157

Teorie normatywne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Teorie normatywne Formułują wypowiedzi, jak prawo powinno być interpretowane, która z interpretacji jest właściwa itp. Zauważyć tu można ogromną ingerencję ocen. Podział: Koncepcje subiektywne - przy wykładni powołują się na wolę prawodawcy, ale tak rozumiana „wola”, jest w rzeczywistości dziełem ...

Teorie praw podmiotowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Teorie praw podmiotowych: Teoria woli - prawo podmiotowe charakteryzowane, jako „przyznane przez porządek prawny władztwo woli”. Podmiot w granicach zakreślonych przez prawo może swobodnie działać wg własnej woli, kształtować zachowanie własne i innych podmiotów. Generalny zarzut odnosi się do tego...

Teorie substratu nieosobowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Teorie substratu nieosobowego - nie akceptują poglądów, że osoba prawna jest organizmem, ani też że jest kolektywem osób fizycznych, za to wskazuje na inne istotne cech każdej osoby prawnej. teoria majątku celowego - osoba prawna ma majątek celowy, co stanowi jej istotna cechę, jako osoby prawnej,...

Terytorialny zakres obowiązywania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Terytorialny zakres obowiązywania: Terytorium państwa stanowi zarówno przedmiot władzy państwowej, jak i przestrzeń, w której granicach państwo sprawuje ją w sposób wyłączny w stosunku do osób, rzeczy i zdarzeń. O tym co należy do terytorium danego państwa decydują normy prawne. Zasadą jest, że akt...

Wykładnia językowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Wykładnia językowa Wykładnia językowa - polega na ustaleniu znaczenia i zakresu wyrażeń tekstu prawnego ze względu na język, w którym zostały sformułowane. Najbardziej charakterystyczne dyrektywy: Gdy w systemie prawnym wiążąco ustalono znaczenie określonych zwrotów prawnych, to należy używać ich w...

Wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej Powszechnie obowiązująca moc wykładni prawa polega na tym, że wszyscy adresaci interpretowanego przepisu są związani znaczeniem tego przepisu, ustalonym (narzuconym) przez interpretatora: wykładnia autentyczna - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy interpret...

Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

Wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej Ograniczona moc obowiązująca wykładni prawa polega na tym, że znaczeniem interpretowanego przepisu, ustalonym przez interpretatora, nie są związani wszyscy adresaci, ale tylko niektórzy. Wykładnia ta może być dokonywana bądź to przez uprawnione do tego podmiot...

Wykładnia pozajęzykowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Wykładnia pozajęzykowa Wykładnia pozajęzykowa - terminem tym obejmowane są zagadnienia różnego rodzaju, w literaturze występują zazwyczaj dwie grupy: wykładnia celowościowa (teleologiczna) i wykładnia systemowa (systematyczna) , wyróżniana bywa też wykładnia funkcjonalna. Wykładnia celowościowa - p...

Zasady systemu prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Zasady systemu prawa Zasady systemu prawa - pojmowane jako reguły, które posiadają charakter zasadniczy (…) … z nigdzie w tekstach prawnych nie wyrażonych założeń czy zasad ustroju, z treści stosunków społecznych. Przepisy uznaniowo ocenian...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Zdolność prawna - jest rozumiana jako możliwość posiadania praw (uprawnień) i obowiązków (w dziedzinie prawa cywilnego, dlatego, że nadawana jest mocą przepisów tego właśnie działu prawa). Pojęcie to nie będzie się pokrywało z pojęciem „podmiotowości...