Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 155

Wykład z prawoznastwa - podmioty prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

PODMIOTY PRAWA Podmiotem prawa nazywany jest ten, kto może posiadać uprawnienia (prawa) lub obowiązki. Podmiotowość prawna nie stanowi czyjejkolwiek własności przyrodzonej, lecz nadaje ją prawo. Wyróżniamy dwa rodzaje podmiotów prawa: Osoby fizyczne to ludzie i tylko oni mogą być podmiotami prawa, ...

Prawo podmiotowe a uprawnienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Prawo podmiotowe a uprawnienie: 1. Prawami podmiotowymi nazywane są uprawnienia o szczególnej doniosłości dla obywateli . W tym ujęciu nie każde uprawnienie zyskuje miano prawa podmiotowego. To historycznie (czasu Oświecenia) ukształtowany sposób użycia tej nazwy i występujący przede wszystkim w na...

Prawo pozytywne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

Prawo pozytywne Z określeniem tym wiążą się różne znaczenia, najczęściej używane jest w celu przeciwstawienia go jakiemuś innemu rodzajowi prawa. Prawo pozytywne - rozumiane jako prawo mające w ogóle swe źródło w ludzkiej działalności, np...

Prawo precedensowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

Prawo precedensowe Prawo precedensowe (common law) obowiązuje przede wszystkim w państwach anglosaskich , regułą jest tam prawotwórcza działalność sądów. Sędzia wydając wyrok, ma obowiązek oparcia swego orzeczenia na orzeczeniach, jakie zostały...

Prawo przedmiotowe -wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Prawo przedmiotowe - prawo podmiotowe Prawo przedmiotowe - niezależnie od sposobu powstawania czy tworzenia, całokształt (zbiór) reguł zachowania o cechach generalności i abstrakcyjności , które są podstawą decyzji jednostkowych , wydawanych przez organy administracyjne. Jeśli pojęciem prawa nie ob...

Przebieg procesu stosowania prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Przebieg procesu stosowania prawa - jest to proces zmierzający do wydania decyzji indywidualnej. Poszczególne etapy: Wybór przepisu , spośród obowiązujących przepisów prawnych, który będzie podstawą do wydania decyzji w danej sprawie. Jest to etap trudny, wzbudzający wiele kontrowersji, np. między ...

Przepisy nakazujące zakazująci i uprawiniające

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Przepisy nakazujące, zakazujące i uprawniające Przepisy nakazujące - ich cechą jest to, że z uniwersum wszystkich zachowań czy sposobów zachowań możliwych w danej sytuacji wyróżniają one jedno z nich (lub jeden sposób zachowania) i postanawiają, że należy zachowywać się tylko w sposób wskazany w ty...

Przepisy odsyłające i blankietowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

Przepisy odsyłające i blankietowe Przepisy odsyłające - są ustanawiane w celu uniknięcia w tekstach prawnych dwukrotnego czy kilkakrotnego nawet powtarzania tych samych postanowień. Wg niektórych publikacji prawniczych z odesłaniem mamy do czynienia również wtedy, gdy przepisy prawa nakazują kierow...

Wykład z prawoznastwa - przepisy prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PRZEPISY PRAWA są ustanawiane mocą tzw. generalnych normatywnych aktów prawnych (np. konstytucja, ustawy) są wypowiedziami językowymi „zastanymi” przez nas w tekstach ustaw i innych aktów prawnych to jednostki redakcyjne aktu prawotwórczego to zdaniokształtne zwroty językowe wskazujące bądź narzu...

Przepisy proste i złożone

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Przepisy proste i złożone Przepisy proste - określają skutki prawne jednego tylko „stanu faktycznego”, jednego faktu prawnego. ( Np. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.) Przepisy złożone - określają skutki prawne dwu lub więcej owych faktów prawnych. ( Np. ...