Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 154

Źródła prawa ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 728

Źródła prawa ochrony środowiska Źródła prawa ochrony środowiska można podzielić na: Źródła wewnętrzne (stanowione przez organy państwa) i Źródło zewnętrzne (przeważnie są to umowy międzynarodowe przyjęte przez Rzeczpospolitą) Nie ...

Adresaci przepisów prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

ADRESACI PRZEPISÓW PRAWA Adresatami przepisów prawa nazywa się te podmioty, do których: skierowane są (adresowane) postanowienia praw zachowania normuje prawo Adresatami są wszystkie podmioty prawa, z tym że nie wszystkie przepisy dotyczą wszystkich podmiotów. Podział podmiotów prawa: podmioty sto...

Budowa aktu prawnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1743

Budowa aktu prawnego: akt generalny wydany przez upoważniony do tego organ państwa ma postać tekstu drukowanego, opublikowanego w należyty sposób, tzn. w sposób przewidziany przez prawo w tytułowej części generalnego aktu prawnego (nazywanej niekiedy nagłówkiem) wymienia się nazwę rodzaju danego ak...

Fakty prawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

FAKTY PRAWNE Fakty prawne - to wszystkie te „okoliczności” wymieniane w przepisach prawa, które pociągają za sobą, wywołują czy rodzą skutki prawne; innymi słowy powodują powstawanie, zmiany albo wygaśnięcie bądź to uprawnień, bądź obowiązków, bądź też uprawnień i obowiązków. Nie zawsze fakty prawn...

Gałęzie prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

Gałęzie prawa Prawo każdego kraju jest zbiorem bardzo wielu przepisów normujących zachowania podmiotów , od dawna wyróżnia się więc mniejsze części, nazywane działami albo gałęziami prawa . W obowiązującym prawie polskim wyróżnia się zazwyczaj następujące rodzaje gałęzi prawa (nie będę dokonywać ic...

Hierarchia generalnych aktów prawnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Hierarchia generalnych aktów prawnych Prawo określa, jakie rodzaje generalnych aktów prawnych mogą być wydawane w danym państwie oraz ustala, które ograny mają kompetencje do wydawania danego rodzaju aktów prawnych. W Polsce aktami o mocy powszechnie obowiązującej są: konstytucja ustawy ratyfikowan...

Ideologie stosowania prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

Ideologie stosowania prawa W literaturze prawniczej spotyka się liczne wypowiedzi na temat, jak prawo powinno być stosowane. I tak mamy: A) Ideologia decyzji związanej przez prawo Naczelnymi wartościami tej ideologii są: wolność obywatels...

Ius cognes - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Ius cognes - ius dispositivum Przepisy o charakterze iuris cogentis są przepisami bezwzględnie stosowanymi . W sytuacjach unormowanych w przepisach iuris cogentis podmioty prawa nie mają żadnej możliwości wyboru sposobu zachowania się , muszą zachować się tak, jak nakazuje przepisy (pod rygorem pon...

Wykład z prawoznastwa - obowiązek

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

OBOWIĄZEK Obowiązek prawny - polega na tym, że przepis prawa ustanawia dla danej klasy adresatów nakaz lub zakaz określonego zachowania się (działania lub zaniechania) ( np. Administrator forum jest zobowiązany do powiadomienia użytkowników o planowanej zmianie regulaminu korzystania z forum.) Częs...

Określenie wykładni prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Określenie wykładni prawa Autorzy wskazują, że wykładnia polega na wyjaśnieniu sensu przepisów prawnych, ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia , bądź wyznaczeniu ich zakresu . W związku z tym przez wykładnię prawa będziemy rozumieli zespół czynności zmierzający...