Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 148

Ochrona przed hałasem

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

Ochrona przed hałasem Hałas to (art. 3 ust. 5 p.o.ś) - dźwięki od 16 Hz do 16 000 Hz Cel - jak najlepszy stan akustyczny środowiska Utrzymywanie poziomu hałasu na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny Zmniejszanie poziomu hałasu do norm Ocena stanu akustycznego środowiska W ramach Państwowego Monit...

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym Jest przedmiotem prawa atomowego Reguły wykorzystania energii atomowej: Tylko w celach pokojowych Z zastosowaniem środków dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska Zezwolenia wydaje Prezes

Ochrona środowiska a prawo własności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Ochrona środowiska a prawo własności 1. Ochrona konstytucyjna własności (art. 21) podlega ograniczeniom Wymagania ochrony środowiska mogą uzasadniać ograniczenie ale w stopniu nie naruszającym istoty prawa własności Ochrona środowiska może być celem publicznym (w rozumieniu przepisów ustawy o gospo...

Ochrona uzdrowiskowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Ochrona uzdrowiskowa Uzdrowiskiem jest obszar, który spełnia łącznie warunki Posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych Posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych Na jego obszarze znajdują się

Ochrona użytkowa zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Ochrona użytkowa zwierząt * Zwierzęta gospodarskie - ustawa z 29 czerwca 2007r. - określa ona zasady hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów a ta...

Ochrona warstwy ozonowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Ochrona warstwy ozonowej Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową Istota ochrony polega na: Określeniu zasad użytkowania i obrotu takimi substancjami („substancje kontrolowane”)oraz zawierającymi je produktami, urządzeniami i instalacjami Określeniu obowiązków podmiotów użytkujących lub o...

Ochrona wód - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

Ochrona wód Ochrona wód: Jakościowa - zachowanie dobrego stanu i przydatności do spożycia, bytowania ryb rekreacji i sportów wodnych Ilościowa (zapobieganie marnotrawstwu) Ochrona wód Powszechna Obszarowa Indywidualna (obowiązki wynikające z p...

Ochrona zabytków - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Ochrona zabytków Związane z tym zasady określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zabytek - nieruchomość (jej część, zespół nieruchomości) stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których za...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Podmiot zbiorowy - osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej Nie są nimi: SP J.s.t. i ich związki Organy państwowe i samorządowe Podmiot zbior...

Ogrody botaniczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt Ogród botaniczny - urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będącym miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych