Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 147

Niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie Wymagania ochronne związane z robotami budowlanymi: Oszczędne wykorzystanie terenu przy realizacji inwestycji Realizacja inwestycji w sposób zapewniający ograniczenie oddziaływania na środowisko Lokalizację zakładów, grożących poważną awarią odpow...

Niektóre szczególne formy gospodarki leśnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Niektóre szczególne formy gospodarki leśnej * Zalesianie Do zalesienia mogą być przeznaczone: nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do rolnictwa nieużytkowane rolniczo inne nadające się do zalesienia, a w szczególności położone przy źródliskach r...

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 1. W prawie ochrony środowiska Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego - art. 322 pr.o.ś. (zakres przedmiotowy: skutki tylko takie oddziaływania na środowisko jakie jest przedmiotem prawa ochrony środowiska): To samo rozumienie szkody (a...

Nowoczesne prawo ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Nowoczesne prawo ochrony środowiska Nowoczesne prawo ochrony środowiska zaczęło się kształtować w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. 1969r. z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ powstał raport „Człowiek i Środowisko” przedst...

Obrót prawami emisji do powietrza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Obrót prawami emisji do powietrza Protokół z Kioto obowiązek redukcji emisji Jednym z jego instrumentów jest handel limitami emisji gazów cieplarnianych między państwami zwłaszcza CO 2 i metan Instrumentem za pomocą którego dokonuje się r...

Obszary Natura 2000

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Obszary Natura 2000 Tworzy się je dla: obszarów specjalnej ochrony ptaków (←dyrektywa ptasia) specjalnych obszarów ochrony siedlisk (←dyrektywa ...

Obszary ograniczonego użytkowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Obszary ograniczonego użytkowania Jeżeli pomimo zastosowania najlepszych możliwych metod nie da się dotrzymać standardów jakości środowiska poza zakładem to tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla: Oczyszczalni ścieków Składowisk odpadów Kompostowni Tras komunikacyjnych Lotnisk Linii i stac...

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Ma na celu: Zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony: Dziko występujących gatunków i ich siedlisk Gatunków rzadkich Ga...

Ochrona indywidualna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Ochrona indywidualna Formy ochrony indywidualnej: Pomniki przyrody Stanowiska dokumentacyjne Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Objęcie ochroną - uchwałą rady gminy, w uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska Treść aktu o utworzeniu: Nazwa Lokalizacja chronionego ob...

Ochrona powietrza - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Ochrona powietrza Celem - jak najlepsza jakość powietrza Przez utrzymywanie emisji substancji zanieczyszczających na poziomie nie wyższym niż dopuszczalnym Podstawowym instrumentem - pozwolenie emisyjne Ocena jakości powietrza W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Minimum raz/5 lat wojewódzki...