Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 139

Modele prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Modele prawa pracy Analizując historyczne uwarunkowanie można mówić o pewnych modelach prawa pracy, czyli zespołu cech, które charakteryzują prawo pracy w danym państwie i czasie(są to rozwiązania na linii, pracownik, pracodawca, państwo): Liberalne prawo pracy (wymiar indywidualistyczny i kolekty...

Modyfikacja ochrony pracownika na gruncie ustawy o zwolnieniach

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

MODYFIKACJA OCHRONY PRACOWNIKA NA GRUNCIE USTAWY O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH. Ułatwienie zwolnień pracowników poprzez ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy jest jednym z celów ustawy o zwolnieniach grupowych. 1.W przypadku zwolnienia grupowego ustawa uchyla przepisy szczególne dotyczące ochron...

Możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie uproszczonym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie uproszczonym W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, z tygodniowym wypowiedzeniem rozwiązać stosunek pracy . Powstała wątpliwość co do zakresu podmiotowego danej regulacji, ...

Obowiązek informacyjny indywidualny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Obowiązek informacyjny indywidualny pozytywny wydźwięk dla pracownika (wie co się z nim dzieje, więc może podjąć swobodną decyzję) ale także dla pracodawcy (informacja może uspokoić niepewność wśród załogi). może być realizowany w stosunku do związków lub indywidualnie do każdego pracownika(jeśli ...

Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy W związku z ustaniem stosunku pracy na pracodawcy ciążą pewne obowiązki: Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy - w okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia pracownikowi przysługują: 2 dni robocze - w okres...

Ochrona zatrudnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Ochrona zatrudnienia Przekształcenie z mocy prawa umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony - przekształceniu ulega 3 z kolei umowa na czas określony, jeśli przerwa pomiędzy umowami jest mniejsza niż 1 miesiąc Jest wiel...

Odpowiedzialność stron stosunku pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833

Odpowiedzialność stron stosunku pracy Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków ze stosunku pracy pracownik może ponosić różnego rodzaju odpowiedzialność: Porządkową lub dyscyplinarną. Majątkową. Zawodową - przed organami samorządu zawodowego np. lekarzy. Poza odpowiedzialnością s...

Podstawy procesowego prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

Podstawy procesowego prawa pracy Sądy pracy są to odpowiednie wydziały sądów powszechnych , a procedura regulowana jest w części szczególnej k.p.c. Właściwość sądów pracy Właściwość rzeczowa sądów pracy: Roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Ustalenie istnienia stosunku pracy. Odszkodowania z ...

Pracodawca - wykład z prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Pracodawca Po nowelizacji kodeksu: zniesiono rozróżnienie pomiędzy pracodawcami jednostkami organizacyjnymi, a pracodawcami osobami fizycznymi. zniesiono podział na zakłady pracy uspołecznione i nieuspołecznione. ustawodawca rozdzielił pojęcia zakładu pracy(w sensie przedmiotowym - miejsce wykonyw...

Prawne pojęcie bezrobotnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Prawne pojęcie bezrobotnego Konstytucja RP w art. 65 ust. 1 zobowiązuje władze publiczne do prowadzenia polityki zmierzającej do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Szczegółową regulację w tym zakresie zawiera ustawa o promocji zatrudnienia i