Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 130

Nadzór bankowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Nadzór bankowy Działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Banki są obowiązane do wnoszenia wpłat z tytułu nadzoru bankowego. Należności te p...

Narodowy Bank Polski-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. ...

NBP a władze państwowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

NBP a władze państwowe W wykonaniu swoich zadań NBP współdziała z właściwymi organami państwa w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej państwa, dążąc przy tym do zapewnienia należytej realizacji założeń polityki pieniężnej, a w szczególności: - przekazuje organom państwa założenia polity...

Odroczenie terminu płatności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Odroczenie terminu płatności Za dzień wymagalności uznaje się termin oznaczony w decyzji o odroczeniu. W przypadku niedochowania odroczonego terminu, uznaje się, iż zaległość powstała w terminie pierwotnym (sprzed odroczenia). Możliwość odroczenia dotyczy także płatnika i

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Nazywana niekiedy klimatyczną, podobnie jak opłata targowa wbrew swojej nazwie stanowi swoisty podatek. W doktrynie przyjmuje się, że jest to podatek typu konsumpcyjnego. Podmiot y: osoby fizyczne Przedmiot...

Opłata od posiadania psów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Opłata od posiadania psów Ma charakter samorządowy, konsumpcyjny, bezpośredni, rzeczowy i zwyczajny . Jest to jednocześnie opłata fakultatywna (może zostać wprowadzona przez radę gminy w drodze uchwały). Podmiot : osoby fizyczne Przedmiot : posiadanie psa Podstawa opodatkowania : pokrywa się z p...

Opłata skarbowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Opłata skarbowa Podmiot Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje...

Opłata targowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Opłata targowa Jest to opłata o charakterze lokalnym. Pojawiają się głosy, iż nieekwiwalentność tej opłaty stwarza z niej uproszczony podatek od sprzedaży. Zakres podmiotowy jest szeroki: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na...

Opłaty publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Opłaty publiczne Forma władczego dochodu publicznego będąca świadczeniem pieniężnym, pobieranym przez podmiot publicznoprawny w związku z jego wzajemnym świadczeniem polegającym na czynności urzędowej lub świadczeniu usług jednostek sektora publicznego, oparta na określonej podstawie i pobierana w ...

Państwowy dług publiczny i dług Skarbu Państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Państwowy dług publiczny i dług Skarbu Państwa Państwowy dług publiczny jest pojęciem szerszym niż dług Skarbu Państwa. Państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych