Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 129

Funkcje finansów publicznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Funkcje finansów publicznych Funkcją finansów publicznych nazywamy sposób oddziaływania, bądź osiągania zamierzonych efektów w systemie finansów publicznych. W doktrynie wyróżnia się następujące funkcje: 1) funkcja fiskalna - termin `fiskalizm' pochodzi ze Starożytnego Rzymu i związany jest z fisk...

Gospodarka finansowa NBP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Gospodarka finansowa NBP Funduszami własnymi NBP są fundusz statutowy i fundusz rezerwowy. Fundusz statutowy NBP wynosi 1,5 miliarda złotych. Fundusz rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku NBP, w wysokości 5% rocznego zysku, dokonywanych w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finan...

Instrumenty polityki pieniężnej-opracowanie - Rezerwy obowiązkowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Instrumenty polityki pieniężnej W celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskan...

Interpretacje przepisów prawa podatkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Interpretacje przepisów prawa podatkowego I. Interpretacje ogólne Mają służyć organom podatkowym i organom kontroli do jednoznacznego rozumienia kwestii będących przedmiotem interpretacji oraz do stosowania prawa podatkowego w sposób jedn...

Karta podatkowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Karta podatkowa Stanowi dochód j.s.t. (gminy). Brak konieczności prowadzenia ewidencji. Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika złożony w deklaracji według ustalonego wzoru (PIT 16). Wniosek składa się do wła...

Katalog rachunków bankowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Katalog rachunków bankowych rozliczeniowe rachunki lokat terminowych oszczędnościowe Katalog ten ma charakter otwarty - jeżeli strony się umówią i nie będzie to sprzeczne z normami prawa, wówczas będzie można utworzyć inne, np.; rachunek konsolidacyjny - dla j.s.t., w jego ramach można otwierać...

Likwidacja banku-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Likwidacja banku Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego w trybie określonym w przepisach prawa bankowego (w celu rozpatrzenia sytuacji banku), strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, KNF może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank, ...

Nadpłata-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Nadpłata Art. 72 - wymienione przypadki powstania nadpłaty 1) nadpłacono lub nienależycie zapłacono podatek 2) kwota pobrana przez płatnika nienależnie lub zawyżona 3) przy zapłacie przez płatnika lub inkasenta kwoty nienależnej lub zawyżonej ...

Nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych Pojęcia nadwyżki i deficytu sektora finansów publicznych są dwoma stronami tego samego „mechanizmu”. Generalnie dąży się do nadwyżki, jednakże w obecnych warunkach osiągn...