Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 128

Budżet-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Budżet Gdy chodzi o definicje na gruncie polskim to zmieniały się one w czasie: PRL - budżet był planem, istniało podporządkowanie, wszystkie budżety lokalne musiały odpowiadać wydatkom i dochodom budżetu centralnego. Po roku '90.  mamy tylko budżety jednostkowe państwa i jednostek samorządu ter...

Czynności bankowe - względne i bezwzgledne - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1785

CZYNNOŚCI BANKOWE: Brak klasycznej definicji legalnej, mimo iż w okresie 20-lecia międzywojennego istniała. Inne ustawodawstwa nie znają pojęcia odpowiedniego polskim czynnościom bankowym, z tego też względu trudno szukać definicji w źró...

Daniny publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Daniny publiczne Cechy charakterystyczne: Publicznoprawny charakter - stosunek podatkowy jest zbudowany na konstrukcji stosunku administracyjnoprawnego. Ustanawiany jest przez Parlament w formie ustawy podatkowej - brak konsensusu z podat...

Doktrynalna klasyfikacja dochodów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Doktrynalna klasyfikacja dochodów * kryteria podmiotowe (od kogo) - pochodzące od osób fizycznych - pochodzące od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (mające zdolność do nabywania praw lub zaciągania zobowiązań) * ze względu na rodzaj budżetu: - zasila...

Dopłaty publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Dopłaty publiczne Należą do kategorii pozapodatkowych danin publicznych. Są instytucją pokrewną podatkom i opłatom. Odgrywają w zasadzie rolę jako źródło dochodów budżetów gmin, choć nieliczne stanowią dochód budżetu państwa. Geneza dopła...

Elementy zmienne świadczenia podatkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Elementy zmienne (konstrukcyjne) świadczenia podatkowego Zmienia się treść tych elementów, ale założenie jest niezmienne. Należą do nich podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka podatku. Niektórzy autorzy wymieniają także miejsce, termin i sposób świadczenia. ULGI: Należy od nich odróżnić...

Emisja papierów wartościowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Emisja papierów wartościowych Banki mogą emitować papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Mają obowiązek poinformować KNF o zamierzonym programie emisji na 30 dni przed terminem emisji wskazując warunki i wartość programu emisji.

Emisja znaków pieniężnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Emisja znaków pieniężnych Znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. Znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, ...

Finanse publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 210
Wyświetleń: 714

Finanse publiczne . Prof. Jaśkiewicz  finanse publiczne to gromadzenie i rozdzielanie zasobów pieniężnych dokonywane przez państwo lub inny związek publicznoprawny. Prof. Brzeziński  finanse publiczne to procesy ekonomiczne wiążące się z podziałem dochodu narodowego przez podmioty prawa publicz...

Forma zapłaty-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Forma zapłaty podstawowa (pieniężna) pomocnicza (znakami skarbowymi akcyzy) szczególna (za pomocą papierów wartościowych) Ad. 1. Domniemanie zapłaty gotówkowej . Następuje ona: w kasie organu podatkowego na rachunek bankowy organu w placówce pocztowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-k...