Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 123

Prawa wspólnika-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

PRAWA WSPÓLNIKA I. MAJĄTKOWE: 1. prawo do zysku - przypada wspólnikom proporcjonalnie do udziału. Umowa spółki może przewidywać inaczej, czyli wprowadzenie udziałów uprzywilejowanych co do zysku. Prawo do zysku jest generalnie prawem wynikającym z uczestnictwa w spółce. Jest to prawo abstrakcyjne, ...

Prowadzenie spraw spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Prowadzenie spraw spółki Pojawiają się quasi-organy: Komplementariusz, Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza W zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia , decydować o sprawach spółki będą mogli Komplementariusze, prowadząc...

Rrejestracja spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

rejestracja spółki - zgłoszenia spółki do rejestru dokonuje zarząd (wszyscy członkowie). Termin do rejestracji - 6 msc (termin szczególny w stosunku do przepisów ustawy o KRS, przewidująca 7-dniowy termin). Zgłoszenia dokonuje się na urzędowych formularzach. Załączniki: dowód opłaty sądowej (1.000...

Rozwiązanie spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Rozwiązanie spółki Art.148 przyczyny rozwiązania spółki: przyczyny przewidziane w statucie, uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej, inne przyczyny pr...

Spółka cywilna - Podmiot prawa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

SPÓŁKA CYWILNA Definicja - art.860 KC §1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. §2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Spółka cywilna to węzeł obligacyjn...

Spółka jawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

SPÓŁKA JAWNA 1. art.22 - definicja spółki jawnej - to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Pojawia się pojęcie - prowadzi przedsiębiorstwo - na gruncie prawa handlowego wyróżniamy kilka definicji przedsiębiorstwa: w znaczeniu przedmioto...

Spółka komandytowa - Odpowiedzialność komplementariusza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

SPÓŁKA KOMANDYTOWA Jej odmienność w stosunku do sp. jawnej polega na tym, iż mamy dwa rodzaje wspólników: komplementariusze - ponoszą odp. pełną, nieograniczoną, osobistą za zobowiązania spółki, tak jak wspólnicy sp. jawnych. Odpowiedzialność ma charakter subsydiarny w zw. z art.31 KSH, komandytari...

Spółka komandytowo-akcyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Jest spółką osobową, nie ma osobowości prawnej, ale na gruncie art.8 jest ułomną osobą prawną, czyli ma zdolność prawną. Definicja art.125 - spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, we własnym imieniu i na własny rachunek. W ramach tej spółki występują: k...

Spółka partnerska - powstanie, odpowiedzialność

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

SPÓŁKA PARTNERSKA Spółka partnerska jest przeznaczona do wykonywania wolnych zawodów (art.86). Cel jej utworzenia jest zatem ograniczony. Jest to spółka, która będzie prowadziła przedsiębiorstwo, pod firmą spółki. Cechą spółki partnerskiej jest ograniczony krąg podmiotów, które mogą uczestniczyć w...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ To spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną. Uzyskuje osobowość prawną z momentem wpisu do rejestru sądowego. Z tego wynikają określone konsekwencje: spółka z o.o. jako osoba prawna sama odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem, wspólni...