Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 117

Relacje treściowe pomiędzy prawem a moralnością-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1855

Relacje treściowe pomiędzy prawem a moralnością. a) w płaszczyźnie opisowej - czy i na ile treść norm obowiązującego prawa pokrywa się z normami moralnymi?! - określenie klas okoliczności, jakich dotyczą normy prawne oraz moralne, a następnie ustalenie, czy klasy te pokrywają się, krzyżują, czy też...

Relatywizm moralny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

Relatywizm moralny. Relatywizm aksjologiczny - pogląd stanowiący konsekwencję nonkognitywizmu - jeżeli nie można udowodnić zasadności sądu etycznego, to opowiedzenie się za takim czy innym poglądem w kwestii tego, co jest „dobre” stanowi akt wyboru, decyzji każdego podmiotu moralnego; akceptacja t...

Subiektywizm moralny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1673

SUBIEKTYWIZM MORALNY - wartość moralną ma tylko to, co ktoś uzna za wartościowe; odrzucenie poglądu o rzeczywistym (obiektywnym) istnieniu wartości i traktowanie wartości jako pochodnych ocen (wartościowań) moralnych poszczególnych osób; o prawdziwości / fałszywości nie może być mowy, bo dochodzi t...

Teoria błędu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

TEORIA BŁĘDU - pogląd na naturę sporów etycznych stanowiący konsekwencję radykalnego emotywizmu; spory etyczne nie są sporami Prawdziwość sądów etycznych nie może być dowiedziona, a ich treść stanowi pochodną założeń aksjologicznych przyjętych przez poszczególnych uczestników dyskursu Sądy etyczn...

Uzasadnianie sądów etycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Uzasadnianie sądów etycznych. Sylogizm praktyczny - sylogizm złożony z przesłanki o charakterze normatywnym lub oceniającym oraz zdania o określonym fakcie, z których łącznie wyprowadzony jest wniosek w postaci innej normy lub oceny (najczęściej ...

Wartości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Wartości. Obiektywizm (tzw. realizm etyczny) - uznaje wartości za pewnego rodzaju byty istniejące „obiektywnie” (niezależnie od ocen żywionych przez poszczególne osoby); Występują tu „fakty moralne”, w których charakterze moralnym znajdują odzwierciedlenie obiektywne wartości sprawiając, że fakty ...

Współczesny spór o moralizm prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Współczesny spór o moralizm prawny. Devlin - teza o dezintegracji - wspólna „moralność publiczna”, niezależnie od jej treści, stanowi spoiwo społeczeństwa - bez którego nie może ono ani powstać ani przetrwać; E. Darkheim - sankcje karne jako symboliczny wyraz potępienia przez społeczeństwo odstęps...

Wypowiedzi dyrektywalne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2464

WYPOWIEDZI DYREKTYWALNE (powinnościowe) - DYRETKYWY rozumiane są jako wszelkiego rodzaju wyrażenia wskazujące jak należy się zachować i pełniące pragmatyczną FUNKCJĘ SUGESTYWNĄ , a więc stanowiące werbalne instrumenty wpływania na ludzkie zachowanie (są stosowane w celu nakłonienia kogoś do określo...

Wypowiedzi oceniające-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

WYPOWIEDZI OCENIAJĄCE - językowy środek wyrażenia przeżycia oceny (aprobaty lub dezaprobaty wobec określonego stanu rzeczy), żywionej przez mówiącego OCENA - psychologicznie pojmowane doznanie pozytywnego lub negatywnego (aprobatywnego lub dezaprobatywnego) stosunku do jakiegoś przedmiotu, którym ...

Wypowiedzi opisowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Wypowiedzi opisowe (zdania). Wypowiedzi opisowe (deskryptywne) - sądy, które zdają sprawę z istnienia bądź nieistnienia jakiegoś faktu (fakt ten opisują); wypowiedzi te stanowią zdania w sensie logicznym (wyrażają pewien sąd o rzeczywistości); tylko zdania oznajmujące posiadają „