Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 110

Ankieta i wywiad-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

ANKIETA I WYWIAD Badania ankietowe - przeprowadzane na zasadzie wywiadu pisemnego w, którym istotną rolę odgrywa ankieta. Stosuje się je w celu możliwie szybkiego przebadania dużej zbiorowości ludzi. Badania te są oszczędnością czasu i środków, ponieważ nie potrzeba tu respondenta, który prowadzi b...

Badania sondażowe - opracowanie - Badania rynku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1575

BADANIA SONDAŻOWE Sondaż - polega na bezpośrednim kontakcie z osobami, których cechy bądź postawy są istotne z punktu widzenia problemu badawczego, umożliwia systematyczne zbieranie danych od członków pewnych zbiorowości. Sondaże społecz...

Badanie biograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

BADANIE BIOGRAFICZNE Jednym z pomysłodawców użycia materiałów biograficznych w badaniach jest Florian Znaniecki. Florian Witold Znaniecki (ur. 15 stycznia 1882 w Świątnikach , zm. 23 marca 1958 w Urbana-Champaign ) - polski filozof i soc...

Definicja socjologii i jej przedmiot-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1372

DEFINICJA SOCJOLOGII I JEJ PRZEDMIOT Socjologia - nauka o strukturze i prawach rozwoju społeczeństwa; jest nauką całościową, badającą prawa współzależności między różnymi dziedzinami życia społecznego i uogólniającą wszelkie aspekty wiedzy o społeczeństwie. Jan Szczepański : „socjologia poszukuje p...

Eksperyment w socjologii-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170

EKSPERYMENT W SOCJOLOGII Eksperyment - działanie polegające na kontroli pewnej ilości czynników przy manipulacji innymi w celu zaobserwowania zmian zachodzących przy danym stanie rzeczy, pomaga sprawdzić reakcje badanej grupy ludzi na interesujące zjawiska. Pozwala na prawie pełne kontrolowanie i k...

Etapy rozwoju socjologii-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2730

ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII, PODSTAWOWE KIERUNKI Etapy kształtowania się socjologii: przednaukowy ( inkubacyjny) - prapoczątki i formowanie się podstaw do uzyskania statusu dyscypliny naukowej. naukowy - rozwój, cechujący się postępującą instytucjonalizacją i specjalizacją oraz kumulowaniem wiedzy t...

Grupa społeczna-opracowanie - Rodzaje członkostwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

GRUPA Grupa społeczna - co najmniej trzy osoby powiązane systemem stosunków uregulowanych instytucjonalnie, posiadających wspólne cele (zadania), niektóre wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Cechy konstytuujące grupy: przynajmniej trzech członków który mają okreś...

Instytucje społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 532

INSTYTUCJE SPOŁECZNE Pojęcie instytucji oznacza określone potrzeby, przydzielone im środki i unormowane czynności, jakie mają wykonywać w imieniu i na rzecz szerszej zbiorowości, które reprezentują lub której umożliwiają zaspokajanie potrzeb. Instytucje społeczne to konsekwencje dłużej trwających s...

Konflikty społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1694

KONFLIKTY SPOŁECZNE Konflikt społeczny - proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami w wyniku sprzeczności interesów i powodujący wrogość między nimi, następstwem konfliktu jest współzawodnictwo i walka lub rozwiązanie kompromisowe. Źródła konfliktu: biologiczne (

Kontrola społeczna-opracowanie - Klasyfikacja sankcji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

KONTROLA SPOŁECZNA Kontrola społeczna to nie skodyfikowany system oddziaływań na zachowania jednostek i zbiorowości. Dotyczy głównie czynności i działań istotnych dla przebiegu życia społecznego. Kontrolą społeczną w różnym stopniu są objęci wszyscy jako członkowie grup, dzięki którym należą do spo...