Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 106

Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Pojęcie samorządu w znaczeniu prawnym Samorząd - wyodrębniona grupa społeczna, określona przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa Jej cechy: powołana do wykonywania zadań adm. państwowej, w granicach określonych przez prawo, w sposób samodzielny, w formach właściwych dla adm. państwowe...

Powiat-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

POWIAT JEST LOKALNĄ WSPÓLNOTĄ SAMORZĄDOWĄ WRAZ Z ODPOWIEDNIM TERYTORIUM Posiada osobowość prawną Prawo do wykonywania określonych zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność Sądowa ochrona na samodzielnością Osobowość prawna: Charakter publiczny i prywatny Wykonując zadania ...

Pracownicy samorządowi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Pracownicy samorządowi Pracownikiem jest osoba która pozostaje w stosunku pracy w: Urzędach marszałkowskich Wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Starostwach powiatowych Powiatowych jednostkach organizacyjnych Urzędach gmin JP gmin Gminnych jednostkach Zakładach budżetowych ...

Województwo-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Województwo Region Wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar, odróżniający się od terenów przyległych cechami naturalnymi nabytymi. Można uznać iż jest to jednostka przestrzeni, wyodrębnioną z większego obszaru za pomocą kryteriów Regiony: Z punktu widzenia

Zadania samorządu terytorialnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1106

Zadania samorządu terytorialnego Zadania własne Są częściowo miejscowe a częściowo ponad miejscowe Zadania lokalne (miejscowe ) - związane z terenem i mieszkańcami jednej korporacji terenowej, który to teren nie jest podzielony pomiędzy dalsze. Zadania lokalno - integralne Zadania lokalne zsumowan...

Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Zasada jawności i dostępu do informacji publicznej Od podmiotu żądającego informacji nie można domagać się uzasadnienia swojego interesu prawnego Żądanie może być skierowane do wszystkich władz publicznych, poza ustawodawczymi i sądowymi, na zasadzie równości ! W rozsądnym czasie Odmowa udzielenia ...

Cechy systemu demokratycznego wg P. Sztompki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Cechy systemu demokratycznego wg. P. Sztompki - zasada legitymizacji - określa wymagania wobec uzasadnionej władzy; jest to krytykowanie jej i przejawianie aspektu podejrzeń wobec władzy. Władza uznana jest za prawomocną dopiero wtedy, gdy zostanie wykazane, że jej źródłem jest wola narodu; kiedy z...

Cechy wzoru osobowego demokraty wg M. Ossowskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2030

Cechy wzoru osobowego demokraty wg. M. Ossowskiej. aspiracje perfekcjonistyczne - dążenie jednostki do osiągania coraz wyższych kompetencji pozwalające na kompetencyjne wykonywanie przypisanych im roli. Jednostka polepsza własny status ale jednocześnie przyczynia się do dobra społecznego; otwartość...

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symboliczn...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2905

Charakterystyka koncepcji reprodukcji społecznej i przemocy symbolicznej Jeana-Claude'a Passeron'a i Pierre'a Bourdieu. Habitus - określa strukturalnie, statusowo, stratyfikacyjnie modelowany styl życia, system aspiracji, tożsamości i modele behawioralne, jakie jednostka rozwija w toku własnej socj...

Charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3696

Charakterystyka koncepcji wiedzy/władzy Michela Foucault Foucault wskazywał, że podmioty dominujące, sprawujące władzę mają możliwość uzyskiwania dostępu do wiedzy o podmiotach podporządkowanych. Jest to wiedza odnosząca się do ich biografii, jak również do faktów aktualnych, obejmuje obserwacje i ...