Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 105

note /search

Program Nowego Ładu Roosevelta-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

Zakres i instrumenty interwencjonizmu państwowego w gospodarce USA lat 30. XX wieku - program Nowego Ładu Roosevelta Interwencjonizm to teoria ekonomiczna zalecająca bezpośrednie interwencje państwa w rynek. Przykładem jego stosowania była m.in. polityka

Znaczenie literalne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

ZNACZENIE LITERALNE Najważniejsze jest znalezienie przyczyny problemu! Potem dopiero rozwiązujemy problem. Najprostszy sposób na złą wykładnię- tylko literalne rozumienie. Zamiast „literalne” mówmy potoczne”. My funkcjonujemy we wspólnocie interpretacyjnej. Interpretacja to dyskurs! Niektórzy ...

Znaczenie ustawy z 23 grudnia 1988 o działalności gospodarczej-opracow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

.Znaczenie ustawy z 23 grudnia 1988 o działalności gospodarczej dla tworzenia modelu gospodarki rynkowej w Polsce. - wprowadziła instytucję nieprzewidziane w konstytucji - ustawa organiczna - swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, równe traktowanie wszystkich przedsięb., ...

Akty prawa miejscowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Akty prawa miejscowego Samorządu T. Prawo miejscowe - akty prawa powszechnie obowiązującego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej oraz organy ST, obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Akt prawa miejscowego: Podstawowe źródło § powszechnie obowiązującego ...

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1358

Dochody JST Dochody własne - są to dochody publiczne, przymusowe, bezzwrotne, ogólne świadczenia pieniężne pobierane od podmiotów zamieszkałych lub mający siedzibę na terenie danej JST, uiszczane w celu pokrycia jej wydatków. Zalicza się do nich: Daniny publiczne (podatki, opłaty) Inne świadczeni...

Formy współdziałania JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 175
Wyświetleń: 847

Formy współdziałania JST Gdy celem jest wykonywanie zadań, może ono przybrać formę: Zawiązków międzygminnych i powiatowych Stowarzyszeń Porozumień Jest dobrowolne W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W ramach tych związków gminy wykonują zadani...

Gmina-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

GMINA Podstawową jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego jest gmina Mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową Przynależność do wspólnoty wynika z mocy prawa Osobowość prawna Sądowa ochrona samodzielności Podmiot prawa publicznego i prywatnego Samodzielność publiczno ...

Miasto na prawach powiatu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Miasto na prawach powiatu Jednostki samorządowe wypełniające zarówno zadania gminne, jak i powiatowe Przekazanie 46 miastom szerszego niż w przypadku innych gmin katalogu zadań publicznych Chęć stworzenia rekompensaty dla miast które w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego utracił...

Nadzór nad samorządem terytorialnym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2317

Nadzór nad samorządem terytorialnym Cele nadzoru Dwa kierunki badawcze: pierwszy wiążący nadzór z problematyką samodzielności podmiotów wykonujących administrację publiczną drugi uznający za istotę nadzoru uzgadnianie działalności administracji zdecentralizowanej z działalnością administracji pańs...

Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy Korupcja - wypadkowa: możliwości osiągnięcia nieuczciwych zysków zbyt szerokich kompetencji słabej jawności i kontroli działań sfery publicznej Jest to wykorzystanie urzędu publicznego dla własnych korzyści przez osobę sprawującą taki urząd Po...