Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 101

Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

ZASADY DZIEDZICZENIA GOSPODARSTW ROLNYCH 2 modele dziedziczenia gospodarstw rolnych: a. germański - ingeruje w dziedziczenie już na etapie otwarcia spadku, bo wtedy już chce wyłonić jedynego spadkobiercę. b. romański - ingeruje w dziedziczenie na etapie działu spadku. Model polski na mocy ustawy...

Przekazanie gospodarstw rolnych w trybie przepisów o rentach struktura...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEKAZANIA GOSPODARSTW ROLNYCH W TRYBIE PRZEPISÓW O RENTACH STRUKTURALNYCH §   3.   Renty strukturalne są przyznawane   w danym województwie według kolejności ustalonej   przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy zastosowaniu kryteriów wybor...

Zasady scalania i wymiany gruntów rolnych i leśnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

ZASADY SCALANIA I WYMIANY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH Scalanie (komasacja) - zamiana nieruchomości rozdrobnionych lub o nieprawidłowej konfiguracji, należących do różnych podmiotów znajdujących się na określonym obszarze, w celu tworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania, poprawy struktury ob...

Zbycie gospodarstwa rolnego i jego skutki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

ZBYCIE GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNEGO I JEGO SKUTKI W doktrynie podzielone są zdania co do tego, czy zbycie gospodarstwa rolnego następuje w drodze jednej czynności prawnej. Zgodnie z poglądami Z. Radwańskiego i S. Rudnickiego, istnieje zasadnicza różnica między statusem prawnym przedsiębi...

Zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO Zasada ustawowego przystąpienia do długu przez nabywcę gospodarstwa rolnego i jego solidarna odpowiedzialność ze zbywcą gospodarstwa dotyczy zobowiązań zbywcy związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Stąd też dla ustalenia rzeczywiste...

Delikty prawa cywilnego-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

28.04.2012 Delikty prawa cywilnego Rabunek (rapina)  – jest o postać kradzieży kwalifikowanej, który polegał na zagarnięciu cudzej  rzeczy, przez zorganizowaną grupę osób przy użyciu gwałtu. W sytuacjach, w których dochodzi do  rabunku, pretorowie udzielali powództwa na poczwórną wartość zrabowanyc...

Najem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

14. 04.20124 NAJEM Kolejnym traktatem konsensualnym był najem. Najem (locatio conductio) –  kontrakt, na podstawie którego strona zobowiązywała się do  oddania pewnej rzeczy w użytkowanie, itp. a druga strona zobowiązywała się do wpłaty  zobowiązania pieniężnego. Jest to kontrakt dwustronnie obowią...

Odpowiedzialność dłużnika-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

25.03.2012 nd  Odpowiedzialność dłużnika: Możemy pociągnąć dłużnika do odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie  zobowiązania wtedy, kiedy w majątku wierzyciela powstanie szkoda; pomiędzy szkodą, a  zaniechaniem dłużnika musi istnieć istnieć związek przyczynowy.  SZKODA  (damn...

Opieka i kuratela-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

19.05.2012 OPIEKA I KURATELA  OPIEKA  była stosowana wobec osób sui iuris, które nie pozostawały pod władzą zwierzchnika  familijnego pater familias, które nie miały zdolności do czynności prawnych, albo ta zdolność była  ona ograniczona. O...

Prawo rzeczowe-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

Prawo rzymskie Podręcznik: Kolańczyk : Prawo rzymskie. Warszawa 2000 i późniejsze. Zerówka – początek maja Egzamin: 10 pytań : - 5 pytań z działów np. co to kodycyl, dla kogo ustanawiano kuratora - ósme pytanie obliczanie stopni pokrewieństwa (graficznie) - 2 ostatnie pytania obszerne  Działy :Zobo...