Uniwersytet Rzeszowski - strona 23

Pytania do egzaminu z prawa międzynarodowego.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1386

pytania z pmp 1 Trybunał dla Rwandy  A powołany przez Zgromadzenie Ogólne w 1994  B powołany przez Radę Bezpieczeństwa w 1993  C…  D żadna z powyższych  2 Prawo międzynarodowe prywatne  A jest działem pmp  B jego źródłem są ustawy  C jego źródłem są umowy  D jest częścią prawa krajowego  E jego pod...

Oddział, zawieszanie i działalność - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności go...

Środki jednorazowe - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

ŚRODKI JEDNORAZOWE: (KW): Przepadek Nawiązka -do 100tys.zł Obowiązek naprawienia szkody Świadczenie pieniężne- do 10tys.zł /do 60tys.zł (jazda w stanie nietrzeźwości) Publikacja orzeczenia [Podanie orzeczenia do publicznej wiadomości]. Przepadek- przedmiotów obejmuje 3 grupy przedmiotów: narzę...

Wykluczanie wykonawców - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Wykluczanie wykonawców: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania...

Zasady kredytowania - zagadnienia i pytania prawo gospodarcze

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Zasady Zasada przejrzystości finansów publicznych Zasada jawności finansów publicznych i budżetu Zasada zupełności budżetu Zasada równowagi budżetowej Budżet Rodzaje budżetów Rezerwy budżetowe Kontrola budżetu (dodał wykonania) Sposoby pokrycia deficytu budżetowego Dyrektywność budżetu Przenoszenie...

Wyłączenie od stosowania ustawy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Wyłączenie od stosowania ustawy p.z.p: Ustawy nie stosuje się do: 1)  zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie, b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, je...

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1729

PODSTAWY PRAWA KARNEGO I PRAWA WYKROCZEŃ Literatura: Gardocki Lech „Prawo karne”, 2011r. Andrzej Marek „Prawo karne”, 2011r. Marek Bojarski „Prawo karne materialne”. Definicja i funkcje prawa karnego. Przestępstwo, a wykroczenia. Formy popełnienia przestępstw. Wyłączenie od odpowiedzialności k...

Prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Prywatyzacja bezpośrednia - polega na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa przez: sprzedanie przedsięb, wniesienie przedsięb do spółki, oddanie przedsięb do odpłatnego korzystania. Sukcesja uniwersalna - to wstapienie nabywcy przedsiębiorstwa...

Środki karne - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

ŚRODKI KARNE (KK): I TERMINOWE: Pozbawienie praw publicznych Zakaz prowadzenie pojazdów - 6 miesięcy do 3 lat (KW) Zakaz wykonywania zawodu Zakaz uprawiania hazardu ...

Wykroczenie - omówienie zagadnień.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Wykroczenie - (art.1k.k) - czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary, aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5tys lub nagany. 2) Czyn zabroniony- to zachowanie wypełniające ustawowe znamiona czyli odpowiadające opisowi zachowania o...