Uniwersytet Rzeszowski - strona 15

Porozumienia ograniczające konkurencję - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Jurek Olszewski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1547

porozumienia ograniczające konkurencję. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na: ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaż...

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Jurek Olszewski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy umowie sprzedaży konsumenckiej w oparciu o ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (proszę uwzględnić: powstanie odpowiedzialności, roszczenia kupującego, podmiot odpowiedzialny, warunki realizacji roszczeń, c...

Reklama porównawcza, a dobre obyczaje - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Jurek Olszewski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

kiedy reklama porównawcza narusza dobre obyczaje. jest reklamą wprowadzającą w błąd - dokonując oceny reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy; w sposób nierzetelny i nie dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje te towary lub usługi zaspoka...

Polityka spoleczna, polityka - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288

Definicje:   Polityka społeczna - jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego. J...

Koncentracja na rynku i produkcie, cele główne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

. Koncentracja na rynku i produkcie przez wyznaczenie celów głównych. Cele marketingowe na przyszły rok i najbliższe 3 lata. Na rok przyszły: Rozwój sprzedaży komputerów i podzespołów komputerowych, oprogramowania- handel nastawiony na dokonywanie transakcji bezpośredniej jak i on-line (poprzez sie...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

BARIERY ROZWOJU CYWILIZACJI    Presja, jaką gatunek ludzki wywiera na naszą planetę wyraźnie zakłóca równowagę, co  destabilizuje  życie.  Liczba  ludzi  na  świecie  w  ciągu  ostatnich  50  lat  podwoiła  się,  a  tempo  wzrostu gospodarczego w tym samym czasie zwiększyło się siedmiokrotnie.     ...

Całki nieoznaczone - zestaw zadań z analizy matematycznej.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 10. Całkowanie (całki nieoznaczone I)        1. Obliczy ć  podane całki nieoznaczone  a)  ∫ − dx x x x 3 2 ;  b)  ∫ dx x 4 3 ;  c)  ∫ xdx 2 ctg ;  d)  ∫ − − dx e e x x 1 1 3 ;  e)  ∫ dx x 2 sin 2 ;  f)  ∫ dx x x x ;  g)  ∫ + dx x x 1 2 4 . 2. Korzystaj...

Formy bankowości elektronicznej - wyklad.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

Formy bankowości elektronicznej Bankowość terminalowa jest najstarszą formą bankowości elektronicznej. Bankomaty dotarły już do małych miasteczek, a terminale POS (ang. point-of-sale - punkt sprzedaży) do kiosków spożywczych i odda...

Pytania na egzamin z opracowaniem

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2324

Rekurs hierarchiczny to: a) możliwość złożenia skargi na organ niższy do organu wyższego stopnia b) możliwość złożenia skargi do organu centralnego przez organ wyższego stopnia skargi na organ niższego stopnia c) ograniczenie wpływu obywateli na administrację d) zwiększenie wpływu obywateli na admi...

Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia Zmiany gospodarcze i polityczne jakie dokonały się w Polsce w latach `89 i `90 doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnienie się problemu bezrobocia na szeroką skalę. Trwające przemiany us...