Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 85

Makroekonomia - pytania na egzamin 3, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

,Makroekonomia, pytania egz- zestaw 3, (sem II) 1. HDI 2. Cykle krótkie 3. Rodzaje inflacji 4. Polityka ekspansywna 5. PKB, PNB, dochód narodowy brutto, netto 6. Inflacja strukturalna 7. Wskaźnik Gimmiego 8. Bezrobocie w neoklasycyzmie 9. cykle egzogeniczne 10. zasady

Makroekonomia - wykład 2, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

,Makroekonomia, wykład 2, (sem II) Mierzenie efektów gospodarczych, sumowanie przepływów kosztów - PKB. PKB - wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wytworzona przez czynniki wytwórcze będące w posiadaniu obywateli danego kraju w danym okresie. [zaliczamy tu obywateli zagranicznych, daltego bed...

Makroekonomia - wykład 3, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 693

,Makroekonomia, wykład 3, (sem II) Teorie makroekonomiczne KEYNESIZM Udział państwa jak największy Ekonomia „krótkiego okresu” Krytyka klasycyzmu Równowaga jest stanem szczególnym, bez ingerencji państwa nie ma szans na jej utrzymanie W okresie depresji państwo powinno pobudzać wzrost gospoda...

Makroekonomia - wykład 4, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

,Makroekonomia, wykład 4, (sem II) KEYNESIZM + MONETARYZM Ograniczenia tempa wzrostu podaży w celu przeciwdziałania inflacji i znacznie Polit. Podażowej dla pobudzenia trwałego wzrostu gosp. Interwencjonizm państwa, od niego zależy tempo docho...

Makroekonomia - wykład 5, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

,Makroekonomia, wykład 5, (sem II) DLACZEGO STAŁY KURS WALUT JEST ZŁY? Kryzys walutowy lat 80 Ameryka Południowa Petrodolary lata 70 kraje z ropą, zalały banki pieniądzem, rosła stopa procentowa, wzrost gospodarczy nie nadążał było za duże obciążenie banku centralnego.

Makroekonomia - wykład 6, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

,Makroekonomia, wykład 6, (sem II) RADYKALNE KEYSISTOWSKIE PODEJŚCIE Podaż doskonale elastyczna przy maxymalnym wykorzystaniu czynników,a nie przy osiągnięciu Potential Output. Dostosowanie char. Dochodowy, przetworzenie Pp=Pd - char cenowy. Kreowanie dalszego popytu nie ma korzyści gospodarczych...

Makroekonomia - wykład 7, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

,Makroekonomia, wykład 7, (sem II) KRZYŻ ANSENA Każdy dodatkowy wydatek kreuje dochód z uwzględnieniem efektów mnożnikowych POLITYKA FISKALNA Dotyczy wydatków i dochodów państwa - Budżet państwa Funkcje: Fiskalna - gromadzenie dochodów b...

Makroekonomia - wykład 8, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

,Makroekonomia, wykład 8, (sem II) 22.04 Polityka pieniężna - zespół działań regulujących obieg pieniądza, regulujący jego podaż oraz wpływający na kursy walutowe, stopy % System bankowy - obejmuje jednostki org. Zajmujące się działalnościa bankową na terenie kraju oraz cele i procedury ich funkc...

Makroekonomia - wykład 9, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

,Makroekonomia, wykład 9, (sem II) Operacje otwartego rynku Warunkowe {Repo}Warunkowy zakup przez NBP od banków kom. Papierów wart. Przy jednoczesnych zobowiązaniu banków od odkupienia papierów wart. Do określonym terminie, po określonej cenie Rewers Repo to sprzedaż pap. Wart………… I zobowiązanie d...

Makroekonomia - wykład 10, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

,Makroekonomia, wykład 10, (sem II) Cykl koniunkturalny - powtarzające się, choć nie zawsze regularnie pod względem długości i amplitudy wahania aktywności gosp. O okresie od 2 do 10 lat. Wahania te przejawiają się zmianach absolutnyc,...