Uniwersytet Łódzki - strona 308

Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 329

INSTYTUCJA WYŁĄCZENIA W POSTĘPOWANIU ADMINISTARCYJNYM Jej istotą jest to że nie powinny istnieć jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności pracownika organu administracji załatwiającego sprawę bądź samego organu administracji. Sprawa administracyjna powinna być rozstrzygana prze podmiot nie powią...

Nadzwyczajne tryby postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

NADZWYCZAJNE TRYBY POSTĘPOWANIA - zmiana dotycząca ordynacji- dodano trzy nowe nieznane kodeksowi przesłanki wznowienia postępowania: art. 240 $ 1 punkt od 9 do 11. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub i...

Podmioty postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

PODMIOTY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 1.Zaliczamy do nich: a) organ prowadzący postępowanie b) uczestników postępowania -w ramach uczestników postępowania wyróżniamy: -stronę, podmioty na prawach strony, innych uczestników postępowania ORGAN: Zasady określania właściwości organu: zgodnie z a...

Postępowanie administracyjne - omówienie - Ramowa Procedura Hiszpańska...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

Postępowanie administracyjne to ciąg czynności podejmowanych przez organ administracji publicznej i innych uczestników postępowania mających na celu rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej indywidualnej sprawy imiennie oznaczonego podmiotu. W piśmiennictwie pojawiają się terminy : postęp...

Postępowanie wyjaśniające - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE Najczęściej postępowanie to jest utożsamiane z postępowaniem dowodowym. Ale w ramach tego postępowania wyjaśniającego organ musi ustalić także adekwatną do stanu faktycznego sprawy normę prawa materialnego i dokonać jej wykładni. Czyli utożsamianie postępowania wyjaśniając...

Postanowienie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

POSTANOWIENIE Postanowienie jest druga obok decyzji procesową forma indywidualnego aktu procesowego wydawanego w postępowaniu. W odróżnieniu jednak od decyzji postanowienie nie rozstrzyga o istocie sprawy (czyli o prawach i obowiązkach stron) a dotyczy poszczególnych kwestii wynikających z toku post...

Problematyka zakazu reformationis imperius w post_powaniu podatkowym

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

PROBLEMATYKA ZAKAZU REFORMATIONIS IMPERIUS W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM - ten zakaz reformationis imperius a gruncie ordynacji z pozoru wygląda prawie tak samo jak na gruncie k.p.a, zgonie z art. 234- organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba, że zaskarżona de...

Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania -...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania Pod tym zbiorczym określeniem kryją się przepisy o charakterze techniczno-procesowym umożliwiające sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie postępowania takie jak : doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje, terminy i ich przyw...

Przesłanki postepowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Przesłanki: postępowanie musi prowadzić organ administracji publicznej w rozumieniu kpa minister - ale ministrem w rozumieniu kodeksu jest tylko ten, który kieruje określonym działem administracji rządowej, tj. minister stojąc...

Rektyfikacja decyzji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3675

REKTYFIKACJA DECYZJI Chodzi tu o oczyszczenie decyzji z wad niekwalifikowanych , mniej istotnych. Zgodnie z art. 111 „ Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do pouczenia o środkach prawnych bądź też za...