Uniwersytet Łódzki - strona 233

Niedoskonałości rynku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2639

Niedoskonałości rynku. Rola państwa w gospodarce. ZALETY RYNKU: własność prywatna wiąże się ze swobodą prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez podejmowanie przez poszczególne podmioty tej działalności na własną odpowiedzialność. Podmioty te angażują ponadto w tym celu własny majątek i ponos...

Nieograniczone potrzeby ludzkie i rzadkość czynników produkcji, proces...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Nieograniczone potrzeby ludzkie i rzadkość czynników produkcji : Zasoby to rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług, ich ilość jest ograniczona w swej wielkości, zasoby można zaliczyć do następujących kategorii: Ziemia / zasoby naturalne - obejmuje obszar powierzchni ziemi i wszystko to co w ...

Obroty i struktura handlu zagranicznego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Obroty i struktura handlu zagranicznego. Handel zagraniczny eksport i import towarów Handel światowy suma eksportu wszystkich państw, jest z definicji równy importowi światowemu. Koszty komparatywne i inne wyjaśnienia przyczyn handlu. - teoria różnic w absolutnych kosztach produkcji towarów - z...

Oszczędności i inwestycje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1211

Oszczędności i inwestycje : Oszczędności (S) to część dochodów, która nie została przeznaczona na zakup dóbr i usług. Inwestycje (I) to część dochodów która została przeznaczona na zakupy dóbr i usług. PNN = C + S Produkt narodowy netto = konsumpcja + oszczędności Na konsumpcję (C) składają się...

Pieniądz i polityka monetarna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Pieniądz i polityka monetarna Istota i funkcje pieniądza : 1) Środek wymiany (cyrkulacji) - pieniądz może być wykorzystywany jako środek wymiany jeśli jest powszechnie akceptowany - jest łatwo przenośny - musi być łatwo podzielny na mniejsze jednostki - trudny do podrobienia 2) Jednostka obrac...

PKB i PNB - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

PKB per capita - produkt krajowy brutto per capita = dochód narodowy per capita na jednego mieszkańca kraju Ceny bieżące - to takie które obowiązywały w danym kraju w roku za który dokonujemy sumowania dochodu społecznego Ceny stałe - to ta...

Podaż - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

PODAŻ to taki zbiór ilości towaru jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym możliwych poziomach ceny, przy założeniu stałości innych czynników. Natomiast konkretną ilość towaru przeznaczono do sprzedaży przy danej ilości ceny nazywamy rozmiarami podaży. Podobnie jak w przypadku popytu te poję...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Podatki, są to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne, pobierane przez państwo. Klasyfikacja podatków ze względu na przedmiot opodatkowania: + podatki dochodowe: - od dochodów osobistych ludności (PIT), progr...

Podstawowe aspekty działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Podstawowe aspekty działalności gospodarczej: Produkcja i dochód narodowy Rynek pracy (bezrobocie) Inflacja 1. Za przejście do efektywniejszego systemu na początku lat 90' zapłaciliśmy wysoką cenę. Polska bowiem okazała się niezdolna do płynnego i bezproblemowego przejścia do kapitalizmu. Dochód ...

Popyt na pieniądz - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Popyt na pieniądz - ilość pieniądza na jaką jest zapotrzebowanie zgłoszone przez podmioty gospodarcze; jego wielkość zależy od rozmiarów produkcji, liczby zawieranych transakcji, przeciętnego poziomu cen, nominalnej i realnej (uwzględniaj...