Uniwersytet Łódzki - strona 231

Cykliczny rozwój gospodarki i fazy kryzysu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4739

Cykliczny rozwój gospodarki Historia rozwoju gospodarki dowodzi, że w gospodarce rynkowej takie agregatowe wielkości jak np. dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie i inwestycje nie rosną równomiernie. Ich tempo wzrostu charakteryzuje określonymi wahaniami. Te okresowe zmiany poziomu a...

Czym jest ekonomia - Józef Schumpeter - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych w warunkach ograniczalności zasobów. Wykrywa i opisuje prawidłowości rządzące tymi procesami, a prawidłowości te nazywamy prawami ekonomicznymi. Procesy gospodarcze obejmują cztery fazy: - produkcja; wytwarzanie dóbr materialnych i usług niematerialnyc...

Ekonomia Makro - Test

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

MAKRO Test tak/nie (dobra odpowiedź 1 punkt, brak bądź zła 0) T Produkcją potencjalną nazywamy produkcję przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji N Stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego nazywamy krańcowa skłonnością do konsumpcji T Inwestycje są malejącą funkcją stopy pr...

Ekonomia Mikro - Test

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1827

MIKRO Test prawda/fałsz Test wyboru C Linia ograniczenia budżetowego dla dóbr X i Y dana jest wzorem: 10X + 2Y = 80. Konsument kupuje 4 sztuki dobra X i 20 sztuk dobra Y. Aby zwiększyć zakupy dobra X o 3 sztuki, konsument...

Finanse międzynarodowe i bilans płatniczy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Finanse międzynarodowe Kurs walutowy to cena waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym. Miejscem transakcji których przedmiotem są waluty krajowe jest RYNEK WALUTOWY, miejsce jest tu rozumiane umownie ponieważ chodzi o całokształt i warunki takich transakcji dokonywanych zwykle przez banki komercy...

Fluktuacje gospodarcze i kryzysy (cykl koniunkturalny) - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1694

Fluktuacje gospodarcze i kryzysy (cykl koniunkturalny) Wszystkie gospodarki na świecie w długim okresie rozwijają się, jednak jest to rozwój następujący nierównomiernie. Periodyczne zmiany poziomu aktywności gospodarczej nazywamy cyklem koniunkturalnym. Typowy cykl składa się z czterech faz: + kr...

Funkcje banków, kredyty - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Funkcje banków: udzielanie kredytów dla przedsiębiorstw i osób fizycznych przyjmowanie zwrotnych wkładów pieniężnych(depozytów) w zamian za odsetki świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem pieniądza jako środka cyrkulacji i śr...

Globalizacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

GLOBALIZACJA Globalizacja jest to postępująca integracja państw oraz ludzi na świecie spowodowana znoszeniem barier w przepływach dóbr, usług, kapitału oraz wiedzy, a także znaczącą obniżką kosztów telekomunikacji i transportu. Na przyspieszony rozwój zjawiska globalizacji w ostatnich latach wpłyn...

Inflacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Inflacja - proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Jeśli wzrost jest spowodowany przez jeden impuls, to nie jest to inflacja. Mierzy się ją w różny sposób. Używa się dóbr reprezentantów dla danej gospodarki w danym czasie (muszą to być dobra o największym udziale w strukturze zatrudnienia). Typowe mi...