Uniwersytet Łódzki - strona 216

Zdarzenie prawne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

Wstęp do Prawa, Zdarzenie prawne (przypomnienie) Stosunek prawny jest stosunkiem społecznym. Normy mówią jakie powinny być stosunki prawne. Rolą stron jest tworzenie stosunków prawnych, które są normowane prawnie. Zdarzenie prawne - sytuacja, z którą związane jest powstanie, ustanie albo zmiana st...

Czynności prawne - Prawo cywilne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Wstęp do Prawa, Czynności prawne Prawo cywilne - zbiór norm, które regulują władanie i obrót rzeczami i dobrami. Czynność prawna służy do realizacji władztwa lub wymiany. Art. 1 Kodeksu Cywilnego: Prawo cywilne reguluje stosunki cywilno-prawne (stosunki społeczne regulowane przez prawo cywilne). ...

Osoby prawne - podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Wstęp do Prawa, Osoby prawne - podział Osoba prawna jest sztucznym tworem będącym podmiotem prawa cywilnego. Jednostka organizacyjna, która dzięki przepisom prawa w znaczeniu przedmiotowym jest wyposażona w osobowość prawną. Osoba prawna jest tworem sztucznym zatem elementem najistotniejszym dla je...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Wstęp do Prawa, Osoby prawne - teoria oświadczeń Art. 38: Teoria oświadczeń. Organ osoby prawnej - element jej struktury, który w imieniu osoby prawnej składa oświadczenia woli. Organami osób prawnych są najczęściej osoby fizyczne np. organem Uniwersytetu Łódzkiego jest rektor. Osoba fizyczna dział...

Przesłanki ważności czynności prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Wstęp do Prawa, Przesłanki ważności czynności prawnych Przesłanki ważności czynności prawnych: Zdolność do czynności prawnych po stronie podmiotów. Niewadliwość czynności prawnych. Brak sprzeczności z prawem. Forma czynności prawnych. 4) Forma czynności prawnych. Jest to zarówno sposób dokona...

Składniki czynności prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 539

Wstęp do Prawa, Składniki czynności prawnych Treść czynności prawnych to uzewnętrzniona wola wywołania zmiany lub likwidacji stosunku prawnego. Oświadczenie woli musi obejmować treść czynności prawnej. W każdej czynności prawnej wyróżnia się następujące grupy składników (innymi słowy wola działają...

Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Wstęp do Prawa, Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura Art. 95 Kodeksu Cywilnego. Czynność prawna może być dokonana przez osobę do tego umocowaną. Przedstawiciel jest osobą działającą na podstawie umocowania oraz w imieniu reprezentowanego. Gdy przedstawiciel dokonuje czynności prawnej, to j...

Ingarden - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

INGARDEN -Analiza wiersza „Stepy Akermańskie”- z jednej strony mamy kolejne jego czesci, a z drugiej widimy współwystępowanie wielu warstw. Sa to dwa wymiary. - samodzielny składnik dziela to zdanie. Zawiera ono niesamodzielne slowa, kt...

Filologia po XVIII wieku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Filologia po XVIII wieku W drugiej połowie XVIII wieku zaczynają następować poważne zmiany w podejściu do dzieła literackiego. Kiełkują nowe kierunku badań literackich (historyczny, pozytywistyczny, psychologiczny). W tym czasie filologowie pr...

Jacobson, funkcje języka i mowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4564

JACOBSON Poetyka - czesc lingwistyki. Kontekt literacki i kulturowy to ujecie odpowiedniego jezyka i stylu językowego. Językoznawstwo - nauka pomocnicza poetyki. Subkodem mogą być fragmenty stylistycznie nawiazaujace do innych epok. Ekwiwalencja - cos skrajnie podobne lub rozne. Może dotyczyc p...