Uniwersytet Łódzki - strona 156

Traktat z Lizbony, a demokratyczny charakter Unii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1477

W jaki sposób Traktat z Lizbony wzmocnił demokratyczny charakter Unii Do Traktatu z Lizbony obowiązująca Deklaracja w sprawie demokracji z 1978r podkreślała pluralizm polityczny, partycypacjonizm wyborczy, przedstawicielski charakter ...

Trybunał Obrachunkowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Trybunal Obrachunkowy Informacje ogólne: Działa na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, regulaminu wewnętrznego Ma siedzibę w Luksemburgu Jest to organ kontroli finansowej Skład Trybunału Obrachunkowego: W skład Trybun...

Trybunał Sprawiedliwości UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

Trybunal Sprawiedliwosci UE Informacje ogólne: Mianem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje się Trybunał Sprawiedliwości, Sąd zwany Sądem Pierwszej Instancji oraz sądy wyspecjalizowane Trybunał Sp...

Unia Europejska w kategoriach konfederacji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Przeanalizuj Unię Europejską w kategoriach konfederacji Kryterium państwa federalnego nie można mylić z pojęciem federalizmu jako generalnej idei, w ramach której określone są zasady realizacji między pewnym centrum na określonym terytorium a j...

Wystąpienie państwa członkowskiego z UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Czy państwo członkowskie może wystąpić z Unii? Poprzednie traktaty nie przewidywały możliwości wytępienia ze Wspólnoty. Brak też praktyki. Na mocy Traktatu z Lizbony wprowadzono DOBROWOLNE WYSTĄPIENIENIE Z UE: Decyzje o nim może podjąć każde państwo członkowskie zgodnie ze swoimi wymogami konstytu...

Zadania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

Jakie są zadania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich? Przyjmuje skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji lub organów UE ( z wyjątkiem TS wykonującego swoje funkcje sądowe) Przep...

Zakres bezpośredniego skutku dyrektywy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1127

Jaki jest zakres bezpośredniego skutku dyrektywy? Dyrektywa jest szczególnym instrumentem prawnym służącym zbliżaniu prawa państw członkowskich. Co do zasady nie ma być bezpośrednio stosowana. Wprost przeciwnie, wymaga transpozycji, czyli wykonania w prawie krajowym. Gdy dyrektywa zostanie uchwalon...

Zakres wymogu zgodnej wykładni prawa krajowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Jaki jest zakres wymogu zgodnej wykładni prawa krajowego? Z kolejnych orzeczeń TS wynika, że obowiązek zgodnej wykładni: 1) dotyczy wszystkich krajowych przepisów prawnych, zarówno wcześniejszych, jak i późniejszych w stosunku do rozpatrywanej do rozpatrywanej dyrektywy; 2) jest nieodłączną cechą...

Zasada lojalnej współpracy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

Do kogo odnosi się zasada lojalnej współpracy? Początkowo zasada lojalnej współpracy obejmowała wyłącznie do państw członkowskich ale pod wpływem orzecznictwa można powiedzieć że odnosi się do całego prawa Unii Europejskiej. Na mocy orzeczenia w sprawie PE przeciwko Radzie, TS stwierdził że PE nar...

Zasada pomocniczości

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 658

Jak działa zasada pomocniczości? W dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystar...