Uniwersytet Łódzki - strona 145

Zasady just in time - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

ZASADY JIT 1. praca grupowa 2. skupienie się na ograniczonej liczbie celów 3. ciągłe upraszczanie produktów, procesów i procedur 4. czystość i porządek w miejscu pracy 5. przejrzystość i prostota 6. regularność - wyznaczenie cykli pracy 7. szybkość działania 8. redukcja zmienności 9. mierze...

Zasady racjonalizacji przebiegu procesu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Procesy cieplne i aparaty
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

ZASADY RACJONALIZACJI PRZEBIEGU PROCESU 1. Proporcjonalności - zadania rozdzielone proporcjonalnie do możliwości produkcyjnych 2. Liniowości - jednokierunkowość przepływu pracy, bez nawrotów i krzyżowań 3. Ciągłości - minimalizacja przerw 4. Równoległości - maksymalizacji liczby zadań równoległy...

Charakterystyka nauk prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1736

Charakterystyka nauk prawnych Podział nauk: - przyrodnicze - zajmują się przyrodą, społeczne - zajmują się człowiekiem, - teoretyczne - zajmują się kwestią: jak jest? praktyczne - zajmują się kwestią: jak być powinno? - empiryczne - opierają się na doświadczeniu, formalne - nowe tezy wnioskow...

Źródła poznania i powstawania prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1078

ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA ( fontis iuris cognoscendi ) to wszelkie czynniki mogące dostarczyć informacji o prawie. Muszą one posiadać cechy takie jak: pierwotność, autentyczność, wierność, autorytatywność. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA PRAWA ( fontis iuris orundi ) to czynniki wpływające na ukształtowanie się tak...

Źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Źródła prawa: a) w sensie formalnym, b) poznania prawa, c) w sensie materialnym, d) samoistne i niesamoistne. a) Fontes iuris oriundi - każdy akt, dokument lub decyzje, które uważa się za źródło norm prawnych, np. ustawa, rozporządzenie czy pr...

Akty normatywne na przykładzie Polski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 322

Akty normatywne na przykładzie Polski: ZAMKNIĘTY KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA oznacza, iż nie zawiera norm powszechnie obowiązujących akt, który w katalogu nie został wymieniony. 1. Konstytucja - jest tylko jeden taki akt normatywny ( chyba, że w państwach federacyjnych ), - jest aktem o najwyższej mocy ...

Budowa definicji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Budowa definicji: - definiendum - zwrot definiowany, - funktor definicyjny - zwrot łączący, np. `jest to', - definiens - wyrażenie definiujące. Definicja równościowa - przez podanie najbliższego rodzaju i różnicy gatunkowej (per genus proximum et differentiam specificam - definicja klasyczna). ...

Definicja prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

DEFINICJA PRAWA PRAWO to system norm/reguł postępowania/zachowania o cechach generalności i abstrakcyjności, o charakterze powinnościowym, wyrażonych w odpowiednim języku, związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością władzy publicznej i zaopatrzonych w sankcje z jej strony, obsługiwany pr...

Fakty prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

FAKTY PRAWNE FAKT PRAWNY to wszystkie te okoliczności, wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą, wywołują czy rodzą skutki prawne, czyli inaczej mówiąc powodują powstawanie, zmianę albo wygaśnięcie bądź to uprawnień, bądź obowiązków, bądź też uprawnień i obowiązków. I.ZDARZENIA to fa...

Normy prawne i przepisy prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 784

Normy prawne i przepisy prawne Zdanie to rodzaj wypowiedzi, posiadającej wartość logiczną (tylko zd. oznajmujące). Wyraża ono sąd, tzn. myśl sprawozdawczą. Zdanie prawdziwe to takie, które jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Dyrektywy i o...