Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 193

Podejście związane z samooceną - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Podej ś cie zwi ą zane z samoocen ą Większość z nas ma silną potrzebę spostrzegania siebie jako przyzwoitych, kompetentnych, sympatycznych i honorowych osób. Powodem, dla którego spostrzegamy świat tak, a nie inaczej, jest to, iż zmierzamy do realizacji potrzeby nakazującej doskonalić pożądane w...

Heurystyka reprezentatywności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Heurystyka reprezentatywno ś ci Heurystyk ą reprezentatywno ś ci oznacza klasyfikowanie rzeczy na podstawie ich podobieństwa do przypadku typowego . heurystyka reprezentatywno ś ci : uproszczona metoda wnioskowania polegaj ą ca na tym, ż e kl...

Kierowanie wrażeniem - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2933

Kierowanie wra ż eniem Podstawowym przejawem egzystencji społecznej jest autoprezentacja : za pomocą słów, zachowań niewerbalnych i działań komunikujesz, kim jesteś (albo kim w oczach innych chciałbyś być) (DePaulo, 1992; Goffman, 1959; Schlenker, 1980; Tedeschi, 1981).

Ludzie jako psychologowie osobowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Podstawowy b łą d atrybucji: ludzie jako psychologowie osobowo ś ci Zak ł adamy, i ż ludzie czyni ą tak, a nie inaczej, poniewa ż s ą tacy w ł a ś nie, a nie dlatego, ż e okre ś la ich sytuacja b ą d ź pe ł niona funkcja (m ęż a, matki, profesora, studenta). Jeste ś my mocno nastawieni na dostrzega...

Strategia perswazji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2359

Centralna i peryferyczna strategia perswazji Kiedy k ł a ść nacisk na centralne czynniki w komunikacji — takie jak si ł a argumentów — a kiedy na czynniki peryferyczne dla logiki argumentów — takie jak wiarygodno ść i atrakcyjno ść nadawcy? Odpowiedzi na to pytanie udzielaj ą dwie wp ł ywowe teorie...

Szacowanie współzmienności - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Szacowanie wspó ł zmienno ś ci Szacowanie wspó ł zmienno ś ci obejmuje ocenianie korelacji pomiędzy dwiema zmiennymi. Bez rozumienia współzmienności — nie mając wiedzy, z jaką trafnością możemy przewidywać jedną zmienną na podstawie innej — żylibyśmy w świecie nieprzewidywalnym, gdzie wszystkie ...

Ukryte teorie osobowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Ukryte teorie osobowo ś ci Je ś li wiemy, i ż kto ś jest grzeczny, stosujemy wa ż ny typ schematu, nazywany ukryt ą teori ą osobowo ś ci , by okre ś li ć , jaka jest dana osoba. Teorie te sk ł adaj ą si ę z naszych w ł asnych przekona ń o zasadach wspó ł wyst ę powania cech osobowo ś ci (Andersen, ...

Swoiste źródła prawa - akty wewnętrzne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2737

Akty te różnią się od aktów powszechnie obowiązującym tym, że dotyczą wyłącznie podmiotów podporządkowanych organowi wydającemu akt organizacyjnie bądź służbowo (jednostki organizacyjne, ich pracownicy, także użytkownicy zakładów publicznych np. pacjenci). Źródłami prawa wewnętrznego są uchwały stan...

Wielowymiarowość sytuacji społecznych - rodzina

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

Wielowymiarowość sytuacji społecznych Trzeba podkreślić, że te siedem perspektyw nie wyklucza się nawzajem. Można je traktować jako komplementarne, stosować równocześnie. Społeczeństwo to wszystko to razem, byt wielowymiarowy, wieloaspektowny, istniejący na wszystkich siedmiu poziomach. Zanalizujmy ...

Macierz McKinseya

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2156

Jej objętość to 15 slajdów. Zawartość szczegółowo wyjaśnia historię powstania, rozwój i zastosowanie macierzy McKinseya. Jest to metoda pozwalająca dostrzec problemy i słabe strony firmy oraz od razu podaje gotowe uniwersalne rozwiązania. Jest to metoda dwuwymiarowa. Czy wiesz może Co to są metody ...