Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 189

Informacyjny wpływ społeczny - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Informacyjny wp ł yw spo ł eczny. Interakcja z innymi lud ź mi przynosi przede wszystkim informacj ę . W wielu sytuacjach z ż ycia codziennego cz ę sto nie wiemy, jak zareagowa ć albo co my ś le ć . Nie mamy po prostu wystarczaj ą cej wiedzy, by podejmowa ć w ł a ś ciwe decyzje. Mamy na szcz ęś cie...

Istota procesu atrybucyjnego - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Istota procesu atrybucyjnego Fritz Heider (1958) jest często określany ojcem teorii atrybucji. Jego wpływowa praca określiła obszar spostrzegania społecznego, a jego spuścizna jest ciągle przydatna w bieżących badaniach. Heider (1958) analizował tak zwaną psychologię naiwną czy zdroworozsądkową. ...

Ja odzwierciedlone - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Ja odzwierciedlone Charles Horton Cooley (1902) i George Herbert Mead (1934), dwaj wcze ś ni i wp ł ywowi teoretycy w psychologii spo ł ecznej, rozwa ż ali gruntownie kwesti ę kluczowego znaczenia innych ludzi w tworzeniu przez nas swojego poj ę cia Ja. Cooley (1902) pos ł u ż y ł si ę terminem Ja ...

Komponenty postaw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Komponenty postaw Na postawę składają się różne komponenty lub części (Breckler, 1984; McGuire, 1985). Elementem postawy jest komponent emocjonalny , czyli reakcje emocjonalne wobec przedmiotu postawy (np. innej osoby lub problemu społecznego), komponent poznawczy , czyli twoje myśli i przekonan...

Wykład o konformizmie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

Konformizm Każdy z nas od czasu do czasu wykazuje oznaki konformizmu , który możemy zdefiniować jako zmianę w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi (Kiesler, Kiesler, 1969). Wbrew lansowanemu amerykańskiemu modelowi surowego indywidualizmu nie zawsze popłaca b...

Korygowanie ludzkiego wnioskowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Korygowanie ludzkiego wnioskowania Czy mo ż na nauczy ć ludzi bardziej poprawnego wnioskowania dla unikni ę cia b łę dów? Pedagodzy, filozofowie i psychologowie roztrz ą sali t ę kwesti ę przez dziesi ą tki lat, a ostatnio pewne fascynuj ą ce eksperymenty przynios ł y obiecuj ą ce rezultaty. Jedno ...

Mimiczne wyrazy emocji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Mimiczne wyrazy emocji Nie ulega w ą tpliwo ś ci, ż e koronnym klejnotem komunikacji niewerbalnej jest kana ł wyrazów twarzy. Ten element komunikacji ma najd ł u ż sz ą histori ę w badaniach, bo poczynaj ą c ju ż od ksi ąż ki Karol...

Model współzmienności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2884

Model wspó ł zmienno ś ci Harold Kelley (1967) przyjął nieco odmienne podejście, formułując własną teorię atrybucji. Podczas gdy Jones i Davis (1965) koncentrowali się na informacji, z której korzystamy, tworząc atrybucje dotyczącą dyspozycji (wewnętrzną), to Kelley (1967) zajął się pierwszym kr...

Modyfikacja ludzkich poglądów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Modyfikacja poglądów ludzkich Sporo danych przemawia za tym, że większość ludzi nie zmienia łatwo swoich przekonań, nawet w obliczu sprzecznej z nimi informacji. Być może nie jesteśmy aż tak skostniali w poglądach jak Stary Zrzęda, ale także i my nie zmieniamy lekko własnych schematów, nawet kie...

Natura Ja - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

Natura Ja Twórca amerykańskiej psychologii, William James (1842-1910), opisał podstawowy dualizm w samym radzeniu naszego spostrzegania Ja. Po pierwsze, Ja składa się z naszych myśli i przekonań dotyczących nas samych, czy też z tego, co Jam...