Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 188

Rada Europejska - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

RADA EUROPEJSKA (European Council) Powstanie i obrady: Z wnioskiem o jej powołanie wystąpił prezydent Francji Valery Giscart d'Estaing - 10 grudnia1974 na jednej z konferencji szefów rządów i państw członkowskich WE. Propozycja została ...

Trybunał obrachunkowy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY (Court of Auditors) - Luksemburg Historia: Działalność Trybunału Rewidentów Księgowych (Audytorów, Kontroli Budżetowej) rozpoczęła się p wejściu w życie traktatu z 22.07.1975 r. w sprawie reformy procedury budżetowej, czyli w 1977 r. Powstał w miejsce Komitetu Kontrolnego i Ob...

Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1106

. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza Zarówno w praktyce jak i w nauczaniu rozróżniamy dwie podstawowe klasy rachunkowości, tj. rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządczą.

Regulacje prawne rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2254

Regulacje prawne rachunkowo ś ci, ich harmonizacja i standaryzacja . Przez harmonizację zasad rachunkowości należy rozumieć proces redukowania różnic w sprawozdawczości między krajami (P. Walton, A. Haller i B. Raffournier), lub szerzej — proces skierowany na zmniejszanie ilości stosowanych praktyk...

Zasady rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

Zasady rachunkowo ś ci. Wyróżniamy następujące zasady rachunkowości: kontynuacji działalności, memoriału, ciągłości, ostrożności, istotności, periodyzacji, wyższości treści nad formą. Ad. 1 Zasada kontynuacji działalności opart...

Podstawowe zagadnienia psychologii - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

ZAGADNIENIE Z PSYCHOLOGII 1. Spostrzeganie społeczne - to złożony układ procesów dzięki któremu powstaje u człowieka subiektywny obraz rzeczywistości: komunikacja niewerbalna Mimika (głównie oczy- zwężone źrenice przy kłamstwie, brwi, czoło, ust...

Charakterystyka ludzkiego wnioskowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Charakterystyka ludzkiego wnioskowania Określenie, czym jest „poprawne" wnioskowanie, stanowi podstawową trudność w tej dyskusji. Czy można czynić ludziom zarzut z tego, że nie przeprowadzają wnioskowań w taki sam sposób jak wyćwiczeni logicy? Czy powinniśmy aspirować do bycia komputerami, ...

Dwuczynnikowa teoria emocji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Dwuczynnikowa teoria emocji Ludzie cz ę sto wykorzystuj ą obserwacje w ł asnego zachowania, by rozpozna ć swoje pogl ą dy i okre ś li ć , jacy s ą . By ć mo ż e zastanowi ł e ś si ę nad tym, czy podobnie post ę pujemy, gdy chod...

Heurystyka dostępności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Heurystyka dost ę pno ś ci Nieformalna reguła wnioskowania została nazwana heurystyk ą dost ę pno ś ci . Odnosi się ona do wydawania sądów na podstawie tego, jak łatwo jest nam coś przywołać do świadomości (Schwartz i in., 1991; Tversky, Kahn...

Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1967

Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania Uproszczona metoda dokonywania oszacowań została nazwana przez Tversky'ego i Kahnemana heurystyk ą zakotwiczenia/dostosowania. Nieoddalanie się zbytnio od wyjściowego zakotwiczenia często jest dobrą strat...