Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 182

Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3794

PODZIAŁ TERYTORIALNY Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych Podział terytorialny wprowadza się dla sprawnego wykonywania administracji publicznej, przy zastosowaniu systemu organów państwowych dzielących się na organy: centralne - których właściwość obejmuje obszar całego państwa terenowe, któ...

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

POJĘCIE I ZASADY USTROJOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Pojęcie Zagadnienia ustroju admin. publ. obejmują ustrój urządzeń społecznych spełniających funkcje administracji oraz cały system organów, ich kompetencje wszystko prawnie unormowane). Dzięki organom i prawu ustrojowemu możliwe jest urzeczywist...

Administracja publiczna - rodzaje i kontrola

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

POJĘCIE KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JEJ ZADANIA RODZAJE CECHY I SYSTEM Pojęcie kontroli administracji publicznej Kontrolą jest obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie staniu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym oraz sygnalizow...

Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA I ICH KLASYFIKACJA Źródła prawa Źródłem prawa jest akt normatywny, w którym zawarte są normy prawne. W każdym państwie istnieje więcej niż jeden rodzaj źródeł prawa, dlatego pojawia się problem ich hierarchizacji. System źródeł jest to całokształt źródeł w danym państwie w ich ...

Przygotowanie projektów aktów normatywnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Przygotowywania projektów aktów przez organy administracji centralnej Obecnie obowiązują „Zasady techniki prawodawczej” z 1991r. stanowiące załąc...

Referendum lokalne - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1897

Referendum lokalne Zgodnie z konstytucja członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty. Przedmiotem referendum lokalnego mogą być - sprawy o charakterze merytorycznym dotycząc...

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Rzecznik Praw Obywatelskich - urząd RPO został w Polsce utworzony w 1987. Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych nie tylko w konstytucji, ale także w innych aktach normatywnych. powołuje Sejm za zgoda Senatu na 5 lat. nie może on zajmować żadnego innego stanowiska z wyjątk...

Samorząd terytorialny - źródła prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

SAMORZĄD TERYTORIALNY Źródła prawa Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało uregulowania prawnego ustroju terenowej administracji rządowej. Do najważniejszych aktów prawnych zaliczamy: ustawa o samorządzie gminnym ustawę z 1998r o samorządzie powiatowym ustawę o samorządzie województwa or...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

Sądownictwo administracyjne w Polsce Okres drugiej Rzeczypospolitej W II Rzeczypospolitej sądem administracyjnym był Najwyższy Trybunał Administracyjny. Istniały także dwa sądy specjalne: Inwalidzki Sąd Administracyjny i...

Stosunek administracyjno-prawny - elementy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

STOSUNEK ADMINISTRACYJNOPRAWNY Stosunek administracyjnoprawny Stosunek między państwem i działającymi w jego imieniu podmiotami administracji publicznej, a obywatelami i innymi podmiotami oparty na normach prawa administracyjnego. Stosunek ten różni się od stosunku cywilnoprawnego tym, iż administr...