Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 181

Kontrola wewnątrzadministracyjna - pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

KONTROLA WEWNĄTRZADMINISTRACYJNA Kontrola wewnątrzadministracyjna - pojęcie To instytucje kontrolne usytuowane w systemie organów administracji publicznej. Wyróżniamy: kontrole resortową, instancyjną, między resortową, prokuratorską oraz kontrole sprawowana przed regionalne izby obrachunkowe. 1. Re...

Nadzór nad samorządem terytorialnym - Przedmiot i kryterium nadzoru

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2163

Nadzór nad samorządem terytorialnym Jednostkom konstytucja gwarantuje samodzielność podlegającą ochronie sądowej. Działalność ta podlega jednak nadzorowi z punktu widzenia legalności. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw f...

Nauka polskiego prawa administracyjnego - Franciszek Kasparek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

NAUKA POLSKIEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Okres przed rozbiorami: Hieronim Stroynowski „ Nauka prawa przyrodzonego i politycznego, ekonomii politycznej i prawa narodów” - przegląd całości wiedzy o funkcjonowaniu aparatu państwowego Hugo...

Ogłaszanie aktów normatywnych - Wojewódzki dziennik urzędowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

OGŁASZANIE AKTÓW NORMATYWNYCH Publikowanie aktów będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego jest niezbędnym warunkiem dla uznania państwa za państwo prawne. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, aby ten obowiązek mógł być wykonywany koniecznie jest ogłoszenie aktów. Zasady i tryb ogłasza...

Organ administracji publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

Organ administracji publicznej Organ administracji rządowej: stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej, działa w imieniu i na rachunek państwa, uprawniony jest do korzystania ze środków władczych, działa w zakresie przyznanych mu kompetencji. Organ administracji jednostek samorząd...

Organy gminy i jej jednostek pomocniczych - Rada gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Organy gminy i jej jednostek pomocniczych Organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni niebędący jej członkami. Mogą z...

Organy powiatu, rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Organy powiatu Rada Powiatu Organami powiatu jest rada powiatu i zarząd. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach do 40.000 mieszkańców oraz po 2 na każde rozpoczęte 20.000, ale nie więcej niż 29 radnych. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada powołuje zarząd, w...

Organy województwa, sejmik wojewódzki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Organy województwa Sejmik województwa Organami województwa jest sejmik i zarząd. Decyzje w indywidualnych sprawach tak jak wójt czy starosta wydaje marszałek województwa. Liczba radnych w sejmiku: 30 - do 2.000.000 Oraz po 3 na każde rozpoczęte 500.000 Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich...

Podmioty administracji publicznej - Władztwo organizacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1757

PODMIOTY ADMINISTRACJI Podmioty administracji Państwo jest pierwotnym podmiotem administracji, który dysponuje własnym, pierwotnym władztwem. Państwo realizuje należące do niego zadania w części przez własne organy oraz samodzielne podmioty administracji. Gdy podmioty są usamodzielnione nie tylko ...

Formy działania administracji publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

PODZIAŁ FORM DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Formy działania administracji publicznej Działania organów administracji muszą być oparte na prawie. Prawo kontroluje środki działania i sposób postępowania podmiotów administracji. Podział form działania na: Czynności prawne (uzewnętrzenie woli orga...