Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 178

Świadczenie i jego rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Świadczenie Świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania zadośćczyniące godnemu ochrony interesowi wierzyciela . Świadczenie może polegać na działaniu (czynność faktyczna lub prawna) lub na zaniechaniu. Tradycyjnie w piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że świadczenie m...

Termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku Art. 1015. k.c. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznac...

Umowa agencyjna - opis

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

Umowa agencyjna Na podstawie umowy agencyjnej , przyjmujący zlecenie (" agent ") zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie (" zleceniodawcy ") albo do zawieran...

Umowa darowizny - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820

Umowa darowizny Darowizna - rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczy...

Umowa kontraktacji - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Umowa kontraktacji Umowa kontraktacji - jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej , mającej charakter umowy konsensualnej, odpłatnej, wzajemnej i zobowiązującej, przez którą producent rolny zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia produktów rolnych określonego rodzaju kontraktującemu - drugiej stron...

Umowa o dożywocie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Umowa o dożywocie Umowa o dożywocie lub umowa dożywocia (czasami też dożywocie ) - rodzaj umowy cywilnoprawnej , mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy do...

Umowa o dzieło - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

Umowa o dzieło Umowa o dzieło - umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do z...

Umowa o roboty budowlane

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane - rodzaj umowy cywilnoprawnej . Wzajemne zobowiązania stron umowy przedstawiają się w podstawowym przypadku następująco: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu...

Umowa poręczenia - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Umowa poręczenia (art. 876-887) Jest to umowa prawa cywilnego będąca klasyczną postacią zabezpieczenia osobistego wierzytelności. W odróżnieniu od form zabezpieczenia rzeczowego np. zastaw tutaj wierzyciel uzyskuje zabezpieczenie swojej w...

Umowa pożyczki - charakterystyka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Umowa pożyczki (art.720-724) Definicja Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilo...