Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 176

Obowiązki darczyńcy i pojęcie darowizny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

OBOWIĄZKI DARCZYŃCY. Zasadniczym obowiązkiem darczyńcy jest wykonanie darowizny - podjęcie takiego działania, aby obdarowany uzyskał korzyść majątkową stanowiącą przedmiot darowizny. Nie można uznać za spełnienie przyrzeczonego świadczenia w rozumieniu przepisu w sytuacji gdy chodzi o darowiznę r...

Obowiązki kupującego - miejsce i czas zapłaty

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Obowiązki kupującego. Podstawowe obowiązki kupującego to: zapłata ceny, odebranie rzeczy. Ad.1) Cena to suma pieniędzy. Cenę strony powinny oznaczyć w umowie, jeżeli nie ustalą ceny i jej wysokości (essentialia negoti) to nie wiadomo czy mamy do czynienia z umową sprzedaży. Nie trzeba konkretyzować...

Obowiązki przyjmującego zamówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Obowiązki przyjmującego zamówienie Wykonanie dzieła w sposób prawidłowy i w oznaczonym terminie Co do zasady kc nie formułuje obowiązku osobistego wykonania dzieła, jednak obowiązek taki może wynikać z umowy. sposób wykonania Sposób wykonania określa umowa, a przyjmujący zamówienie nie jest poza ...

Ochrona dziedziczenia - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Ochrona dziedziczenia Spadkobierca wstępuje w ogół praw majątkowych spadkodawcy, a zatem przysługują mu wszystkie roszczenia, jakie przysługiwały spadkodawcy w odniesieniu do składników spadku - np. roszczenie o wydanie rzeczy, roszczenie o spełnienie świadczenia itp. Poza tym, w toku rozwoju hist...

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe - Odpowiedzialność ni...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe W zakres spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale także pasywa - długi spadkodawcy, które wraz z dziedziczeniem przechodzą na jego spadkobierców, którzy stają się za nie osobiście odpowiedzialni . W historycznym rozwoju prawa spadkowego wykształciły się ...

Odpowiedzialność za produkt - Poszkodowany a konsument

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Odpowiedzialność za produkt I. Charakter odpowiedzialności producenta Poszkodowany a konsument - pojęcie poszkodowanego w myśl przepisów o produkcie niebezpiecznym jest szersze niż konsumenta. Deliktowy charakter odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu niebezpieczn...

Odwołanie darowizny - postępowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Odwołanie darowizny. Możliwe jest w wypadkach przewidzianych w ustawie , jest to wyłom od zasady że umowy wiążą strony : w wypadkach pogorszenia się stanu majątkowego darczyńcy ; gdy darowizna jeszcze nie została wykonana - art.896 - jeśli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie,...

Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku Przyjęcie lub odrzucenie spadku jest czynnością prawną jednostronną , która podlega ogólnym przepisom o oświadczeniu woli, a także szczególnym regulacjom przewidzianym w prawie spadkowym: Oświadczenie złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem ter...

Papiery wartościowe - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

Papiery wartościowe (art.921 6-16 ) Kc w pierwotnym brzmieniu z 1964r. nie regulował papierów wartościowych, w gospodarce socjalistycznej papiery wartościowe odgrywały marginalną role. Obecna regulacja pojawiła się na skutek noweli lipcowej z 90' Obecna regulacja kc dotycząca papierów wartościowyc...

Pierwokup i jego źródła

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

PIERWOKUP. Zastrzeżenie pr.pierw. oznacza zastrzeżenie pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy, gdyby strona zobowiązana sprzedała tę rzecz osobie trzeciej. Nie przyznaje w przeciwieństwie do pr.odk. możliwości nabycia przedmiotu sprzedaży w każdy...