Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 175

Zachowek - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Zachowek Swoboda testowania stwarza zagrożenie, że najbliższa rodzina spadkodawcy zostanie pozbawiona dziedziczenia na rzecz dalszych krewnych lub nawet osób obcych - ponieważ jedną z podstawowych funkcji

Zapis - podmiot obciążony

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Zapis Art. 968. k.c. § 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). § 2. Spadkodawca może obcią...

Zmiana dłużnika - przejęcie długu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Zmiana dłużnika I. Przejęcie długu Przejęcie długu jest to umowa, mocą której osoba trzecia wstępuje w miejsce dotychczasowego dłużnika, a dłużnik zostaje z długu zwolniony. Może ono nastąpić w dwojaki sposób: przez umowę pomiędzy wierzycielem i osoba trzecią, przy wyrażeniu zgody dłużnika, oświad...

Zmiana wierzyciela i przelew wierzytelności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Zmiana wierzyciela I. Przelew wierzytelności Przelew wierzytelności (cesio), inaczej cesja , jest to umowa między wierzycielem a osobą trzecią, mocą której dotychczasowy wierzyciel przenosi swą wierzytelność na kontrahenta. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzeci...

Zobowiązania solidarne - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Zobowiązania solidarne I. Pojęcie solidarności Przymiot solidarności nadaje zobowiązaniu szczególne właściwości, które są niezależne od podzielnego lub niepodzielnego charakteru świadczenia. Istotny sens czysto praktyczny solidarności polega bowiem na tym, że wprowadza ona mimo wielości wierzycieli...

Zrzeczenie się dziedziczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Zrzeczenie się dziedziczenia Zrzeczenie się dziedziczenia nie było znane prawu rzymskiemu , nie występuje też w niektórych współczesnych porządkach prawnych(np. nie ma go we Francji). W prawie polskim ta konstrukcja jest o tyle unikatowa, że jest jedynym wyłomem od zasady, że umowa o spadek po osob...

Związanie z osobą spadkodawcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Związanie z osobą spadkodawcy. Prawa i obowiązki o treści majątkowej wynikające ze stosunków rodzinnych , przy czym największe znaczenie w tej grupie ma prawo do żądania dostarczenia środków utrzymania (alimentów), które to prawo gaśnie z chwilą ...

Charakterystyka umowy sprzedaży

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1281

Charakterystyka umowy sprzedaży Sprzedaż jest umową: konsensualną (z wyjątkiem sprzedaży rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku lub rzeczy przyszłych, gdzie sprzedaż jest umową realną - art. 155 § 1, 2 kc ) odpłatną wzajemną (art. 487 § 2 k...

Gwarancja jakości - charakter prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Gwarancja jakości - polega na zob. się gwaranta (sprzedawcy albo wytwórcy rzeczy) do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek, gdyby w oznaczonym terminie (okres gwarancyjny) ujawniły się wady fizyczne rzeczy sprzedanej. G. udzielana jest za zwyczaj na towary trwałego użytku. jest swoistym zape...

Obowiązek sprzedawcy - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Obowiązek sprzedawcy. obowiązek przeniesienia własności rzeczy. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości tę własność na nabywcę przenosi, chyba że strony co innego stanowią lub co innego wynika z przepisów szczególnych. Jeśli chodzi o rzeczy oznaczone co do ...