Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 173

Sądowy dział spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Sądowy dział spadku Postępowanie o dział spadku kończy się wyrokiem o charakterze konstytutywnym , który kształtuje stosunki prawne pomiędzy spadkobiercami w odniesieniu do spadku. Postępowanie przeprowadzane jest na wniosek jednak sąd działa...

Spadek - przepisy prawne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Spadek Art. 922. k.c. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. § 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci prze...

Stosunki pomiędzy spadkobiercami po dziale spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Stosunki pomiędzy spadkobiercami po dziale spadku Art. 1046. k.c. Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy są wzajemnie obowiązani do rękojmi za wady fizyczne i prawne według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Rękojmia co do wierzytelności spadkowych rozciąga się także na wypłacalność dłużnika.

Stwierdzenie nabycia spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Stwierdzenie nabycia spadku Koncepcja nabycia spadku z chwilą jego otwarcia ma taki skutek, że nie ma żadnego zewnętrznego przejawu przejścia praw ze spadkodawcy na spadkobiercę , co z kolei wprowadza niepewność w obrocie prawnym - dlatego ...

Świadczenie pieniężne, funkcje pieniądza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

Świadczenie pieniężne I. Uwagi wstępne Świadczenie pieniężne występuje jako ś wiadczenie podstawowe według treści stosunku prawnego w zobowiązaniach pieniężnych ( świadczenie pieniężne sensu stricto ) oraz w charakterze zastępczym w zobowiązaniach niepieniężnych. Przedmiotem świadczenia w zobowiąza...

Testament i swoboda testowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Testament Podstawową zasadą prawa spadkowego w tym zakresie jest swoboda testowania - polega ona na tym, że osoba fizyczna może swobodnie dysponować swoim majątkiem poprzez czynności prawne dokonywane na wypadek śmierci (mortis causa). Swob...

Testamenty szczególne i świadkowie testamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Testamenty szczególne Wszystkich testamentów szczególnych dotyczą dwie zasady generalne : Mogą być sporządzone jedynie w pewnych okolicznościach przewidzianych przepisami - dla ważności nie wystarczy spełnienie wymagań formalnych, muszą jeszcze istnieć te szczególne okoliczności. Testament szczegó...

Treść i forma umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Treść i forma umów I. Swoboda umów Znaczenia: podmioty zawierające umowę mają pełną swobodę co do tego, czy chcą zawiązać między sobą stosunek obligacyjny; od ich woli zależy zatem samo powstanie zobowiązania umownego; istnieje pełna swoboda wyboru kontrahenta; strony zawierające umowę mogą ukszta...

Tryb spłacania długów spadkowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Tryb spłacania długów spadkowych Ustawodawca polski nie zamieścił ani regulacji dotyczącej kolejności spłacania długów spadkowych ani szczególnego trybu postępowania w tym przedmiocie . Zamiast tych regulacji wprowadził pewien

Umowa o zbycie spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Umowa o zbycie spadku Przez umowę o zbycie spadku spadkobierca, który spadek przyjął, przenosi na inną osobę całość lub ułamkową część spadku - spadkobierca może zatem zbyć całość lub część swojego udziału bez względu na to czy dziedziczy całość czy część spadku. Zbycie dotyczy tylko ogółu praw maj...