Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 159

Proces podejmowania decyzji -dysonans podecyzyjny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Proces podejmowania decyzji Co dzieje si ę po podj ę ciu decyzji? J eśli podejmujemy ważną decyzję, to doświadczamy dysonansu. Nazywa się to dysonansem podecyzyjnym . Ważną decyzję można zdefiniować jako decyzję, która jest kosztowna, trudna do zmiany, wymaga odpowiedniego wysiłku i powoduje negat...

Psychologia społeczna a inne nauki społeczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Psychologia spo ł eczna a inne nauki spo ł eczne Zainteresowanie zachowaniem społecznym jest wspólne wielu innym dyscyplinom z kręgu nauk społecznych, jak socjologia, ekonomia i nauki polityczne. Każda z nich zajmuje się wpływem czynników społecznych i socjalnych na ludzkie zachowanie. Istnieją j...

Psychologia społeczna a problemy społeczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Psychologia spo ł eczna a problemy spo ł eczne Na podstawie dotychczasowych rozważań psychologię społeczną możemy zdefiniować jako naukowe badanie wpływu społecznego. Oddziaływanie takie można najlepiej zrozumieć, badając podstawowe motywy, które wpływają na formowane przez ludzi subiektywne obra...

Teoria autoafirmacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1736

Teoria autoafirmacji Ludzie s ą sk ł onni wiele po ś wi ę ci ć , by podtrzyma ć dobry obraz samych siebie; gotowi s ą zmieni ć swoje postawy, swoje zachowania lub zwi ą zki z innymi lud ź mi. W ka ż dym przypadku jest to d ąż enie maj ą ce przywróci ć poczucie uczciwo ś ci i oddali ć konkretne zagr...

Teoria dysonansu poznawczego - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Teoria dysonansu poznawczego Uczucie przykrego napi ę cia spowodowane informacj ą , któr ą jest sprzeczna z naszym wyobra ż eniem siebie jako osoby rozs ą dnej i sensownej, nazywa si ę dysonansem poznawczym. dysonans poznawczy : pop ę d...

Teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Teoria podtrzymywania poczucia w ł asnej warto ś ci Za ł ó ż my, ż e uwa ż asz siebie za bardzo dobrego kucharza — za najlepszego kucharza w ś ród wszystkich twoich przyjació ł i znajomych. Niczego bardziej nie kochasz ni ż swobodne traktowanie pr...

Unikanie pułapki racjonalizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Unikanie pu ł apki racjonalizacji Zachowanie polegające na zmniejszaniu dysonansu jest obroną ego. Takie postępowanie może być użyteczne, ponieważ chroni nasze ego przed ciągłym zagrożeniem; utrwala poczucie stałości i wysokiej samooceny. Jak jednak widzieliśmy, zmniejszanie dysonansu może także ...

Uzasadnianie wysiłku - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Uzasadnianie wysi ł ku Wi ę kszo ść ludzi jest sk ł onna podj ąć ogromny wysi ł ek, aby zdoby ć to, czego pragnie. To jest oczywiste. Na przyk ł ad, je ś li jest jaka ś konkretna praca, któr ą chcesz otrzyma ć , to prawdopodobnie przejdziesz dodatkow ą mil ę , aby j ą zdoby ć . Mo ż e to by ć zakup...

Zachowanie racjonalne i racjonalizujące

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Zachowanie racjonalne a racjonalizuj ą ce Wi ę kszo ść z nas z dum ą przyznaje, ż e jeste ś my zwierz ę tami racjonalnymi — i rzeczywi ś cie ludzie s ą zdolni do zachowa ń racjonalnych. Jak jednak pokazuj ą powy ż sze przyk ł ady, potrzeba podtrzymania naszej samooceny sprawia, ż e nie zawsze my ś ...

Wykład z socjologii - aktywność człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA Punktem wyjścia każdej nauki jest określenie jej przedmiotu, a następnie analiza tego przedmiotu, wyróżnienie składników, a zwłaszcza tych elementów, które mają charakter podstawowy, z których składają się wszystkie bardziej złożone całości. Co stanowi taki podstawowy element, m...