Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 158

Zmiany społeczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Zmiany społeczne Dotychczas prowadziliśmy analizę funkcjonowania społeczeństwa ‐ procesów socjalizacji, kontroli społecznej, instytucjonalizacji, które toczą się w obrębie tej samej całości społecznej. Mówi się tu niekiedy o dynamice „w systemieʺ. Ale wiemy doskonale, że całe społeczeństwa ulegają ...

Zachowania organizacyjne - biurokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1582

BIUROKRACJA W społeczeństwie nowoczesnym, gdzie instrumentalna racjonalność staje się, zdaniem Webera, dominującym motywem całego życia społecznego, organizacje społeczne przybierają coraz częściej szczególną postać, którą określi...

Dynamika struktur - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Dynamika struktur Dotychczas rozważaliśmy struktury organizacyjne w perspektywie statycznej. Tymczasem, jak wszystko w życiu społecznym, także i te kształty, formy „przestrzeni międzyludzkiejʺ same ulegają nieustannym przekształceniom, są płynne i zmienne. Prekursorem dynamicznego spojrzenia na str...

Determinacja strukturalna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Determinacja strukturalna Co daje wykrycie, zidentyfikowanie rozmaitych typów struktur występujących w organizacjach? Czy nie jest to tylko intelektualna zabawa? Otóż, główny sens analiz tego rodzaju polega na tym, że sama struktura, niezależnie od wszelkich innych czynników istotnych dla funkcjono...

August Comte - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

AUGUSTE COMTE (1798‐1857) Filozof francuski, który w swoim głównym, sześciotomowym dziele Cours de philosophie positive [Kurs filozofii pozytywnej] wydanym w latach 1830‐1842 podjął syntezę całej dotychczasowej wiedzy naukowej, postulując je...

Moc sytuacji subiektywnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Moc sytuacji subiektywnych Podsumowując, można powiedzieć, że sytuacje społeczne często wywierają zadziwiający i głęboki wpływ na ludzkie zachowanie. Ale co właściwie rozumiemy przez sytuacje społeczne? Jedna ze strategii polega na wyszczególnieniu obiektywnych właściwości takiej sytuacji, a więc...

Napięcie motywacyjne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

Napi ę cie motywacyjne Zjawisko dyskomfortu, czyli napi ę cia, jest kluczowe dla dok ł adnego sprecyzowania teorii dysonansu poznawczego. Napi ę cie nap ę dza maszyn ę , sk ł ania jednostk ę do zmiany swojej postawy lub zachowania. Czy ...

Następstwa dobrych i złych uczynków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Nast ę pstwa dobrych i z ł ych uczynków Jest oczywiste, ż e je ś li kogo ś lubimy, to jeste ś my sk ł onni dobrze go traktowa ć , uprzejmie si ę do niego zwraca ć , oddawa ć mu przys ł ugi i ż yczliwie si ę do niego u ś miecha ć . Je ś li kogo ś nie lubimy, to traktujemy go mniej uprzejmie, unikamy...

Podejście związane z poznaniem społecznym - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Podej ś cie zwi ą zane z poznawaniem spo ł ecznym Nawet wtedy, gdy ludzie łączą ze sobą fakty tak, by przedstawiały ich w możliwie najbardziej pożądanym świetle, nie zniekształcają rzeczywistości całkowicie. Życie w świecie fantazji nie byłoby zbyt praktyczne, tak jak przeświadczenie, że samochó...

Podwyższanie poczucia własnej wartości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Podwy ż szanie poczucia w ł asnej warto ś ci Ludzie będą doświadczać dysonansu, ilekroć dostrzegają zagrożenie dla swej samooceny — to znaczy, ilekroć postąpią w sposób, który sprawi, że pomyślą o sobie, iż zachowali się niedorzecznie lub niemoralnie. Wnikliwy czytelnik być może zauważył, że zał...