Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 147

Orzeczenia sądowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

Orzeczenia sądowe Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem ( budowa ) Głowa Uzasadnienie (data, skład sądu, strony, przedmiot) Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład !!! ( sentencja- np. oddala ) ( oznaczenie sądu, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, datę i miejsce wydania wyroku, imię i nazw...

Podmiot egzekucji administracyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki : podatki, opłaty i inne należności do której stosuje się przepisy ustawy „Ordynacja podatkowa”, grzywny i kary pieniężne, a także inne należności pieniężne pozostające w zakr...

Posiedzenie sądowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

Posiedzenie sądowe Rozpoznanie sprawy zasadą, że na rozprawie jawnej sąd może rozpatrzyć sprawę na rozprawie jeśli przepis szczególny nie stanowi jawnej, która winna być rozpatrzona na inaczej posiedzeniu jawnym na posiedzeniu niejawnym

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Biegły skarbowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sadownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową, Egze...

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także n...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych z 2002 roku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH z dn 25.07.2002 Art. 1 Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę Administracji Publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organy jednostek samorządu terytorialnego, samorządu kolegialnymi odwoławczymi ...

Prawomocność orzeczeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Prawomocność orzeczeń 1. Skutki prawomocności: a: pozytywne : związanie stanem prawnym przez prawomocne orzeczenie b: negatywne : niemożność modyfikacji orzeczenia tylko orzeczenia rozstrzygające co do istoty sprawy- tylko wyrok 2. Przesłank...

Skład sądu i wyłączenie jego członka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Skład sądu i wyłączenie jego członka: orzeka w składzie 3 sędziów orzeka w składzie 1 sędziego na rozprawie na posiedzeniu niejawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej 1. Można zmienić skład orzekający: z przyczyn losowych gdy sędzia nie może orzekać z przyczyn prawnych 2. Wyłączenie sędziego ex lege...

Terminy w postępowaniu sądowo-administracyjnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

Terminy W postępowaniu sądowo administracyjnym rozróżniamy terminy: 1. sądowe: termin wyznaczony przez sąd lub przewodniczącego 2. ustawowe : termin wyznaczony przez ustawę o postępowaniu przed sądami administr. 3. instrukcyjny: termin pomocniczy dla sądu, nie powodujący bezskuteczności czynności p...

Uchwała NSA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Uchwała NSA uchwała abstrakcyjna uchwała konkretna uchwała ma na celu wyjaśnienie przepisów uchwały zawierające rozstrzygnięcie prawnych budzących rozbieżność w rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego orzecznictwie sądów administracyjnych w konkretnej sprawie na podstawie postanowienia składu orzekają...