Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 134

Bilans płatniczy - pojęcie, znaczenie i wpływ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

Bilans płatniczy - pojęcie, znaczenie oraz jego wpływ na sytuacje społeczno -gospodarczą kraju. Istota i struktura bilansu płatniczego Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zagranicznych pomiędzy podmiotami gospodarującymi w kraju i za granicą. Przedstawia na...

Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody - Dyrektywa ...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Program Natura 2000 i jego znaczenie dla ochrony przyrody Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992r. w sposób spójn...

Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych - Umowa rachunku bankoweg...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Rodzaje i tryb zawierania umów gospodarczych Umowa - to dwustronna czynność prawna (zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych), będąca powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania więzi gospodarczych przez podmioty prawa (jest instrumentem wymiany dóbr i usług w formie towar...

Ujęcie strategiczne w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Ujęcie strategiczne W ostatnich latach w naukowej literaturze przedmiotu pojawiła si ę do ść interesuj ą ca propozycja badawcza, okre ś lana jako strategiczne uj ę cie problemów organizacji i kierownictwa. Nawi ą zuje ona do dorobku ...

Wiedza o zarządzaniu - wkład Polaków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

Wkład Polaków w kształtowanie się wiedzy o organizacji i zarządzaniu Z rozwojem wiedzy o organizacji i zarządzaniu wiążą się nazwiska wielu polskich uczonych, jak również reprezentantów organizacyjnej praktyki. Polacy nie tylko z dużym powodzeniem przyswajali sobie idee zachodnich autorów, ale popr...

Klasyfikacje spółek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Wiadomo ś ci ogólne, klasyfikacje spółek Spółkę można zdefiniować jako prawn ą form ę współdziałania dwóch lub wi ę cej osób dla osi ą gni ę cia wspólnego celu gospodarczego. Prawo dopuszcza również możliwość tworzenia i funkcjonowania niektórych spółek z udziałem jednego wspólnika (spółki jednoo...

Spółki - wiadomości ogólne i klasyfikacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

  1    1. Wiadomości ogólne, klasyfikacje spółek    Spółkę  moŜna  zdefiniować  jako   prawną  formę  współdziałania  dwóch  lub  więcej  osób dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.  Prawo dopuszcza równieŜ moŜliwość  tworzenia  i  funkcjonowania  niektórych  spółek  z  udziałem  jednego  ws...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

  1  1. Definicja i rodzaje umów   Przez umowę  naleŜy rozumieć  zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron,  którego  celem  jest  wywołanie  określonych  skutków  prawnych .  Umowa  jest  więc  dwustronną czynnością prawną.   Umowy  mogą  być  klasyfikowane  z  uwzględnieniem  wielu  kryter...

Pojęcie i działalność stowarzyszenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104), (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) Podstawa prawna Konstytucja RP, która każdemu zapewnia wolność zrzeszania się. No...

Formy postępowania wyjaśniającego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1617

Formy postępowanie wyjaśniające. Rozprawa jest formą postępowania wyjaśniającego. Rozprawa umożliwia koncentrację w jednym czasie i miejscu wszystkich uczestników postępowania w danej sprawie, którzy ustnie i bezpośrednio dokonują poszczególnych czynności procesowych. Organ jest obowiązany przeprow...