Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 127

Łączność organizacyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Łączność organizacyjna W każdej firmie przygotowywane są narady. Systematycznie przeprowadzane spotkania ze współpracownikami są środkiem ułatwiającym koordynowanie spraw przedsiębiorstwa, niezawodnym instrumentem sprawnego kierowania działalnością podwładnych oraz zarządzania. Zebranie to spot...

Rachunek wyników

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Rachunek wyników Rachunek wyników jest obok bilansu przedsiębiorstwa jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych. Jednak w odróżnieniu od bilansu, nie jest statycznym obrazem firmy, lecz jego dynamicznym rozwinięciem, które rejestruje tworzenie się wyniku finansowego (zysku lub straty). Rach...

Rejestry przedsiębiorców

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Rejestry przedsi ę biorców W obecnym stanie prawnym mamy dualistyczny system rejestracji przedsiębiorców - funkcjonują dwa rejestry: Rejestr Przedsiębiorców i Ewidencja Działalności Gospodarczej. Rejestr Przedsi ę biorców Rejestr Przedsiębiorców działa od l stycznia 2001 r. na podstawie ustawy z 2...

Rola księgowości i sprawozdań finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja dotycząca firmy i jej finansowego otoczenia. Informacja ta, zgodnie ze ...

Ustawowy rachunek przepływu środków pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Ustawowy rachunek przepływu środków pieniężnych Filozofia konstrukcji ustawowego rachunku przepływu środków pieniężnych jest nieco inna. 1 Części rachunku występują w kolejności: część operacyjna A, inwestycyjna B, finansowa C. Czyli zamieniona jest kolejność części finansowej i inwestycyjnej. 2...

Ustawowy rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Ustawowy rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych Ü Przychody netto ze sprzedaży produktów ÛÜ Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i ma...

Sektory gospodarki - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Sektory gospodarki W gospodarce wyróżniamy 4 podstawowe sektory. I sektor obejmuje rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo, II sektor to przemysł i budownictwo, do III zaliczamy usługi i w wyodrębnionym IV sektorze mamy informatykę. Grupa krajów wysoko rozwiniętych (KWR) zajmuje ok. 25% zamieszkałej p...

Teoria egzogenicznego wzrostu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Teoria egzogenicznego wzrostu to teoria ekonomiczna tłumacząca procesy i mechanizmy rozwoju gospodarczego bazująca na teorii neoklasycznej. Teoria ta dominowała w ekonomii przez okres 40 lat (1945-1985). Teoria ta zakłada, że wzrost gospodarczy jest wynikiem oddziaływania 3 czynników: wzrostu nak...

Teoria endogenicznego wzrostu2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Teoria endogenicznego wzrostu to teoria ekonomiczna tłumacząca procesy i mechanizmy rozwoju gospodarczego. Przez długie lata w teorii ekonomii dominowała teoria egzogenicznego wzrostu. Analiza rozwoju gospodarczego świata w ostatnim trzy...

Wpływ dużych korporacji transnarodowych na rozwój współczesnej gospoda...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

Wpływ dużych korporacji transnarodowych na rozwój współczesnej gospodarki. „ Korporacja transnarodowa jest organizacją, która koordynuje działalność produkcyjno-handlową (różnych jednostek w różnych krajach - dopisek A. Zaorskiej)) z jednego ośrodka podejmującego strategiczne decyzje.” (definicja...