Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 114

Wizerunek pracownika biurowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2646

Wizerunek pracownika biurowego Wygląd zewnętrzny sekretarki odgrywa pierwszoplanową rolę w tworzeniu wizerunku firmy. Sekretarka jest tzw. „osobą pierwszego kontaktu”, z którą spotyka się każdy, kto przychodzi do firmy. Tutaj więc powstaje ef...

Zasady funkcjonowania biura

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2198

Zasady funkcjonowania biura : Efektywne zagospodarowanie przestrzeni biurowej Przestrzeń, jako element budowania tożsamości pracowników Rodzaje pomieszczeń biurowych Do wykonywania podstawowych prac administracyjno - biurowych Gabinety Sekretariaty Kancelarie Sale narad Sale obsługi interesa...

Zasady obiegu pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3829

Zasady obiegu pism : Obieg pisma jest to droga od momentu wpływu do danej jednostki do momentu załatwienia sprawy i wysłania odpowiedzi. Czynności związane z obiegiem pism wykonują pracownicy różnych komórek organizacyjnych. Komórki te są punktem zatrzymania. Typowymi punktami zatrzymania są: Kan...

Zestaw pytań testowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2303

Zestaw pytań testowych 1. Sekretariat to komórka organizacyjna o charakterze: a) merytoryczno-usługowym, b) usługowym, c) merytorycznym, d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe. 2. Znajomość struktury organizacyjnej pozwala sekretarce: a...

Środki komunikacji elektronicznej a elektroniczne nośniki informacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Ś rodki komunikacji elektronicznej a elektroniczne no ś niki informacji Generalnie i nieco schematycznie można powiedzieć, że przetwarzanie danych w postaci elektronicznej, a tym samym związanych z nimi informacji elektronicznych, obejmuje ich wytwarzanie (zapis na ENI) oraz ich przekazywanie (

Środki komunikacji elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Ś rodki komunikacji elektronicznej Tym, co wyró ż nia elektroniczne czynno ś ci prawne i urz ę dowe od dokonywanych tradycyjnie, jest tak ż e elektroniczny i sieciowy zarazem sposób składania (udost ę pniania, przekazywania, dor ę czania, przesyłania, transmitowania) składaj ą cych si ę na nie o ś ...

Środki porozumiewania się na odległość

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Środki porozumiewania się na odległość W zwi ą zku z tym, ż e EOP polega na elektronicznym komunikowaniu prawnie doniosłych informacji, w swym podstawowym sensie sprowadza si ę do wymiany elektronicznych o ś wiadcze ń woli i wiedzy pomi ę dzy uczestnikami znajduj ą cymi si ę najcz ęś ciej w ró ż ny...

Adresy internetowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Adresy internetowe Adresy Internetowe wykorzystywane s ą do identyfikacji komputerów podł ą czonych do Internetu (hostów). Wyst ę puj ą one pierwotnie w systemie numerycznym a wtórnie i równolegle w systemie słownym, czyli domenowym. Domeny...

Elektroniczne narzędzia pracy - Dane elektroniczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Elektroniczne narzędzia pracy Elektronika W postępie technicznym wiodącą rolę odegrała i nadal jeszcze odgrywa energia elektryczna. Podstawę współczesnej kultury technicznej tworzy elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja ...

Informatyczny nośnik danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1323

Informatyczny no ś nik danych Obok określenia „elektroniczny nośnik informacji” stosowanego na gruncie regulacji cywilno-prawnych, na gruncie regulacji administracyjno-prawnych wprowadzony został termin „informatyczny nośnik danych”. Obydwa...