Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 113

Pojęcie elektronicznej administracji i rozwiązania teleinformatyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Poj ę cie elektronicznej administracji E-administracja to realizacja funkcji administracji, w tym świadczenia jej wewnętrznych i zewnętrznych usług z wykorzystaniem nowych środków przekazu. Elektroniczna administracja pozwala m.in. na: załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem sieci (on-line)...

Przemiany administracja i biurokracja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Przemiany administracja i biurokracja Współczesna administracja i biurokracja podlega: automatyzacji - w związku z zastępowaniem tradycyjnych czynności manualnych pracą maszyn , zwłaszcza obliczeniowych, komputeryzacji - w związku z wypo...

Przetwarzanie informacji w administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Przetwarzanie informacji w administracji W administracji informacje są przetwarzane zasadniczo na dwa sposoby: tradycyjnie - w systemach papierowych (ręcznie sporządzanych i wykorzystywanych kartotekach danych), nowocześnie - w systemach informatycznych (automatycznie sporządzanych i wykorzystyw...

Rodzaje komunikacji elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1792

Rodzaje komunikacji elektronicznej Patrząc od strony nadawcy, można wyróżnić cztery typy komunikowania się drogą elektroniczną (kierowania elektronicznych komunikatów): za pomocą mowy - np. videokonferencja, rozmowa telefoniczna, za pomocą tekstu - np. list, e-mail, chat, SMS, za pomocą obrazów ...

Rodzaje pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

Rodzaje pism Klasyfikacja rzeczowa akt archiwalnej „A” i niearchiwalnej „B”. Klasyfikacja rzeczowa polega na grupowaniu akt w klasy (grupy) wed ł ug zakresu i tre ś ci spraw w obr ę bie odpowiedniej kategorii archiwalnej. Celem klasyfikacji jest podzia ł wytwarzanej dokumentacji aktowej na odpowied...

Rola sekretariatu w biurze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4116

Rola sekretariatu w biurze Sekretariat jest jednostką organizacyjną, powołaną do obsł u gi osoby pełnią­ cej funkcję kierowniczą w zakresie realizacji jej pol e ceń i wykonywania wielu czynności techniczno-manipulacyjnych. Jest to także centrum informacyjne. D o sekretariatu napływ a ją i n formacj...

Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy Sekretariat w małej firmie prywatnej Komórka usługowa - sekretarka ma znać schemat organizacyjny Rola asystencka, przyjmowanie interesantów, nienormowany czas pracy Sekretariat w przedsiębiorstwach państwowych Stanowisko pośrednie Określony przydz...

System informatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

System informatyczny Elektroniczne przetwarzanie danych ma miejsce w systemach informatycznych. System jest układem wzajemnie powi ą zanych i oddziałuj ą cych na siebie elementów. Natomiast system informatyczny jest cz ęś ci ą systemu informacyjnego i stanowi cało ść zło ż on ą ze sprz ę tu, oprogr...

System teleinformatyczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

System teleinformatyczny Obok terminu „system informatyczny”, przepisy prawa cywilnego i administracyjnego, odwołuj ą si ę tak ż e do innego podobnego terminu, jakim jest „system teleinformatyczny”. U ż ywany jest on zwykle, gdy r...

Umiejętności praktyczne pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2583

Umiejętności praktyczne pracy biurowej Na niezbędne umiejętności w zakresie praktyczne pracy biurowej składa się; Komputerowe redagowanie znormalizowanych dokumentów tekstowych: podań, pism procesowych, aktów notarialnych, umów; zadanie: opracowanie w programie MS Word wzorca własnej pracy magis...